Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Türkiye’nin Suriye Dış Politikası Bağlamında Azerbaycan Gazetelerinde Yayımlanan Türkiye-Suriye İçerikli Haberlerin Analizi

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 32 - 39, 30.06.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1197784

Abstract

Bu çalışmada liberal medya kuramının haber, haber değeri, haberde objektiflik ve haberde yanlılık kavramları bağlamında Azerbaycan’da yayımlanan “525-ci Qazet”, “Adalet”, “Kaspi” ve “Yeniçağ” gazetelerinin 25.02.2020-25.03.2020 tarihleri arasında Türkiye’nin Suriye dış politikasını konu alan haberleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Haberlere ve haber başlıklarına uygulanan içerik analizinde haberler ve haber başlıklarının yargısı, Türkiye’nin Suriye dış politikasını olumlu bulma, olumsuz bulma ve nötr yaklaşma olmak üzere üç kategoride sıralanarak bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma konusunu oluşturan haberler üzerinde ayrıca yazı içeriklerinin türü, haberlerin içeriğinde yer alan ülkeler ve haberlerde kullanılan görseller yönüyle de nicel ve nitel değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Bu değerlendirmelerle Türkiye’nin dost ve kardeş ülke olarak konumlandırdığı Azerbaycan’ın yazılı basınından alınan örneklemle gazetelerin Türkiye’nin Suriye dış politikasına karşı sergiledikleri tutum ve bu tutumu etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır.

References

 • 525-ci qazet. (2020, Ocak-Mayıs). https://525.az/ adresinden alındı
 • Adalet gazetesi. (2020, Ocak-Mayıs). https://www.adalet.az/az adresinden alındı
 • Berger, A. A. (1991). Media research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Bülbül, A. R. (2001). Haberin anatomisi ve temel yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Girgin, A. (1998). Haber yazma teknikleri. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Gökçe, O. (2001). İçerik çözümlemesi,. Konya: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Güz, N. (2005). Haberde yönlendirme ve kamuoyu araştırmaları. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Güz, N. (2-4 Mayıs 2012). Teknolojik gelişmeler ve haberde etik sorunlar. New Communication Technologies and Social Transformation (Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm), (s. 16-24). Kırgızistan.
 • İnal, M. A. (1995). Yazılı basın haberlerinde “yapısal” yanlılık sorunu. Toplum ve Bilim 67, 111-134.
 • İnal, M. A. (1996). Haberi okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları.
 • Karabay, N. (2000). Gazetecilik ve haber (Kuramsal bir yaklaşımla). İzmir: Meta Basım .
 • Kaspi gazetesi. (2020, Ocak-Mayıs). https://www.kaspi.az/ adresinden alındı
 • Özer, Ö. (2008). Liberal basın anlayışı: Objektif habercilik ideali, haber değerliliği ve gazetecilik etiği. Eskişehir : Anadolu Üniversitesi .
 • Polat, D. Ş. (2020). Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askerî harekâtının amaçları ve sonuçları. Güvenlik Stratejileri Dergisi(16 (33)), 53-96. doi:10.17752/guvenlikstrtj.719968
 • Tılıç, L. D. (1998). Utanıyorum ama gazeteciyim: Türkiye ve Yunanistan’da gazetecilik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tokgöz, O. (2006). Temel gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2020, 4 18). sozluk.gov.tr: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Yeniçağ gazetesi. (2020, Ocak-Mayıs). https://yenicag.az/ adresinden alındı
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, E., & Gürcan, H. İ. (2001). Habercinin el rehberi: Soru ve örneklerle haber toplama ve yazma kural ve teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi .

Analysis of Turkey-Syria News Published in Azerbaijani Newspapers in the Context of Turkey’s Syria Foreign Policy

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 32 - 39, 30.06.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1197784

Abstract

In this study, the concepts of news, news value, objectivity in news and bias in news are examined in context liberal media theory. The news of “525-ci Qazet”, “Adalet”, “Kaspi” and “Yeniçağ” newspapers published in Azerbaijan between 25.02.2020 and 25.03.2020 in the context of Turkey’s Syria foreign policy were analyzed by content analysis method.

In the content analysis applied to the news and news headlines, an evaluation was made by ranking the news and the judgment of the news headlines in three categories as positive, negative and neutral approach to Turkey’s Syrian foreign policy. Quantitative and qualitative evaluations were made on the news that is the subject of the research in terms of text content type, the countries included in the news content and images used in the news.

With these evaluations, it has been tried to determine the attitude of the newspapers towards the Syrian foreign policy of Turkey and the factors affecting this attitude, with the example taken from the written press of Azerbaijan, which Turkey has positioned as a friendly and brotherly country.

References

 • 525-ci qazet. (2020, Ocak-Mayıs). https://525.az/ adresinden alındı
 • Adalet gazetesi. (2020, Ocak-Mayıs). https://www.adalet.az/az adresinden alındı
 • Berger, A. A. (1991). Media research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Bülbül, A. R. (2001). Haberin anatomisi ve temel yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Girgin, A. (1998). Haber yazma teknikleri. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Gökçe, O. (2001). İçerik çözümlemesi,. Konya: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Güz, N. (2005). Haberde yönlendirme ve kamuoyu araştırmaları. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Güz, N. (2-4 Mayıs 2012). Teknolojik gelişmeler ve haberde etik sorunlar. New Communication Technologies and Social Transformation (Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm), (s. 16-24). Kırgızistan.
 • İnal, M. A. (1995). Yazılı basın haberlerinde “yapısal” yanlılık sorunu. Toplum ve Bilim 67, 111-134.
 • İnal, M. A. (1996). Haberi okumak. İstanbul: Temuçin Yayınları.
 • Karabay, N. (2000). Gazetecilik ve haber (Kuramsal bir yaklaşımla). İzmir: Meta Basım .
 • Kaspi gazetesi. (2020, Ocak-Mayıs). https://www.kaspi.az/ adresinden alındı
 • Özer, Ö. (2008). Liberal basın anlayışı: Objektif habercilik ideali, haber değerliliği ve gazetecilik etiği. Eskişehir : Anadolu Üniversitesi .
 • Polat, D. Ş. (2020). Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askerî harekâtının amaçları ve sonuçları. Güvenlik Stratejileri Dergisi(16 (33)), 53-96. doi:10.17752/guvenlikstrtj.719968
 • Tılıç, L. D. (1998). Utanıyorum ama gazeteciyim: Türkiye ve Yunanistan’da gazetecilik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tokgöz, O. (2006). Temel gazetecilik. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2020, 4 18). sozluk.gov.tr: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Yeniçağ gazetesi. (2020, Ocak-Mayıs). https://yenicag.az/ adresinden alındı
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, E., & Gürcan, H. İ. (2001). Habercinin el rehberi: Soru ve örneklerle haber toplama ve yazma kural ve teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi .

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Articles
Authors

Fırat YOLCU
SIVAS CUMHURIYET UNIVERSITY
0000-0003-2408-7502
Türkiye

Early Pub Date June 23, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date November 1, 2022
Published in Issue Year 2023Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Yolcu, F. (2023). Türkiye’nin Suriye Dış Politikası Bağlamında Azerbaycan Gazetelerinde Yayımlanan Türkiye-Suriye İçerikli Haberlerin Analizi . Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi , 5 (1) , 32-39 . DOI: 10.54089/ecider.1197784