Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Yeni Bir Alışveriş Ortamı Olarak Instagram: Z Kuşağına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 22 - 31, 30.06.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1262073

Abstract

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda etkileşimli ve görsel ağırlıklı bir ağ olarak karşımıza çıkan Instagram, özellikle genç dijital tüketicilerin dikkatini çekmekte, aynı zamanda girişimcilerin ve küçük işletmelerin bir satış platformu haline gelmektedir. Sürekli, etkileşimli, hızlı, ekonomik bir alışveriş deneyimi sunmak isteyen küçük işletmeler ve tüketiciler açısından kullanım kolaylıkları sağlayan Instagram alışverişi ve Z kuşağı bu çalışmanın ana izleğini oluşturmaktadır. Örneklemini Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Z kuşağında yer alan 15 kişinin oluşturduğu ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak yapılan bu çalışmada, Z kuşağı tüketicilerinin Instagram alışverişini farklı ve kişiye özel tasarım ürünlere erişebilmek, daha ekonomik bir alışveriş deneyimi yaşamak, satıcı ile hızlı ve kolay bir biçimde iletişim kurmak, girişimcileri desteklemek, bireylere yeni bir ekonomi oluşturması gibi nedenler ile tercih ettikleri bulgulanmıştır. Bununla birlikte Z kuşağında yer alan dijital tüketicilerin güvenirlik ve gizlilik gibi konulara önem verdikleri, ürünlerin orijinal ve gerçek boyutlarda olması ile ilgili tereddütler yaşadıkları ortaya çıkan sonuçlar arasındadır.

References

 • Altınbaşak İ. & Karaca E. S. (2009). İnternet reklamcılığı ve internet reklam ölçümlenmesi üzerine bir uygulama. Ege Akademik Bakış, Vol. 9, 463-487.
 • Altun, Ö., & Karataş, İ. (2021). Z kuşağı ve internetten alışveriş ilgilenimleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 289-311.
 • Asdecker, B., Landwehrjohann, M., Vogel, Y., Vornberger, K., (2021). Influencer marketing on ınstagram: exploring the role of travel and other factors on a post’s success. Proceedins of the European Marketing Academy, 50th, (94601)
 • Aydın, S. & Tufan, F. (2018). Sürdürülebilirlik ve yeşil kavramları bağlamında y kuşağının satın alma davranışları. Selçuk İletişim Dergisi, 11 (2): 397-420.
 • Bergstrom, T. & Backman, L. (2013). How the utilization of ınstagram builds and maintains customer relationships. Marketing and PR in Social Media.
 • Casaló, L.V., Flavián, C. & Ibáñez-Sánchez, S. (2017). Antecedents of consumer ıntention to follow and recommend an ınstagram account. Online Information Review, Vol. 41 No. 7, pp. 1046-1063.https://doi.org/10.1108/OIR-09-2016-0253.
 • Csobanka, Z. E. (2016). The z generation. Acta Technologica Dubnicae. Volume 6, Issue 2. DOI: 10.1515/atd-2016-0012.
 • Dabija, D. C. & Lung, L. (2018). Millennials versus gen z: online shopping behaviour in an emerging market. In Griffiths School of Management and IT Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics (1-18).
 • Springer, Cham. Erdoğmuş E, İ. (2015). Sosyal medyada ticaret: ınstagram üzerinde satış. Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel içinde, (Editörler: Mehtap Sümersan Köktürk, Emine Çobanoğlu, Taşkın Dirhesan), İstanbul: Nobel Kitabevi.
 • Eren, A, B. & Gödekmerdan Önder, L. (2020). Z kuşağı tüketicilerin online alışverişe yönelik deneyimlerinin belirlenmesi: ankara uygulaması. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr, Yıl/Year: 10, Sayı/Issue: 20.
 • Gegez, E. (2005). Pazarlama araştırmaları. Beta Basım.
 • Gümüş, N. (2020). Z kuşağı tüketicilerin satın alma karar tarzlarının incelenmesi. Journal of Yasar University, 15/58, 381-396.
 • Hassan, A. (2014). Do brands targeting women use ınstamarketing differently: a content analysis. Marketing Management Association Spring 2014 Proceedings, Retrieved from http://www.mmaglobal.org/ publications/Proceedings/2014-MMA-Spring-Conference-Proceedings.pdf#page=78.
 • Jarrar, Y., Awobamise, A. O., Aderibigbe, Adebola, A. (2020). Effectiveness of ınfluencer marketing vs social media sponsored advertising. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 25. Universidad del Zulia, Venezuela. Khamis, S, Ang, L., Welling, R. (2017). Self-Branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of social media ınfluencers. Celebrity Studies, 8(2), pp.191-208.
 • Murugesan, S. (2007). Understanding Web 2.0. IT Professional, vol. 9, no. 4, pp. 34-41, July-Aug. 2007, doi: 10.1109/MITP.2007.78.
 • Or, O.G. (2010). Building Consumer Demand By Using Viral Marketing Tactics Within An Online Social Network. Advances in Management, Volume 3. Retrieved from http://ideas.repec.org /a/mgn/journl/v3y2010i7a1.htm
 • Özeltürkay Y. E., Bozyiğit S. & Gülmez M. (2015). Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin profillerini ve satın alma davranışlarına etki eden faktörleri belirlemeye yönelik keşifsel bir çalışma. 20.Ulusal Pazarlama Kongresi (Özet bildiri),10-13 Haziran 2015, Eskişehir.
 • Papasolomou, I. & Melanthiou, Y. (2012). Social media: marketing public relations’ new best friend. Journal of Promotion Management, 18(3), 319-328. doi: 10.1080/10496491.2012.696458
 • Pempek, A. T., Yevdokiya A.,Yermolaveyaand S., L.Calvert (2009). College students social networking experiences on facebook. Journal of Applied Developmental, 227-228.
 • Singh, A.P. & Dangmei, J. (2016). Understanding the generation z: The future workforce. South Asian Journal of Multidisciplinary Studies (SAJMS) ISSN:2349-7858:SJIF:2.246: Volume 3, Issue 3.
 • Šramková, M. & Sirotiaková, M. (2021). Consumer behaviour of generation z in the context of dual quality of daily consumption products on EU market. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 https://doi.org/10.1051/shsconf/20219206038.
 • Şahin, E. & İçil, B. H. (2019). Sosyal medya uygulamalarının, marka bağlılığı ve tüketici davranışlarına etkisi: z kuşağı üzerine bir araştırma. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. Volume : 3, Number: 2.
 • Şeker, A. (2020). Çevrimiçi alışveriş yapan tüketici davranışlarına yönelik çevrimiçi bir araştırma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 8(2), 11-27.
 • Taş, Y.H., Demirdöğmez, Y. & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. ISSN:2528-9527. 7/13.
 • Wendt, H. & Farhadi, H. (2022). Generation Z as Influencers of Today and Customers of the Future. https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1661843/FULLTEXT01.pdf
 • Varol, E. (2016). Kent kültürü özelinde alışveriş merkezleri ve tüketim toplumu ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık. İnternet Kaynakları
 • Apptus. (2022). How is Generation Z shopping?. Generation Z: Online Shopping Habits and Behaviour [2022] (apptus.com), Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • Deloitte. (2022). Welcome to Generation Z. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf , Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • First Insight. (2019). The State of Consumer Spending: Gen Z Shoppers Demand Sustainable Retail.https://www.firstinsight.com/ white-papers-posts/gen-z-shoppers-demand-sustainability, Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • Getting, B. (2007). Basic Definitions: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. https://www.practicalecommerce.com/Basic-Definitions-Web-1-0-Web-2-0-Web-3-0 . Erişim Tarihi: 15.10.2022.
 • Maryville University (2022). https://online.maryville.edu/ blog/evolution-social-media/ Erişim Tarihi: 21.20.2022 McKinsey & Company. (2018). True Gen: Generation Z and Its Implications for Companies. https://www.mckinsey.com /~/media/McKinsey/Industries/Consumer%20Packaged%20Goods/Our%20Insights/True%20Gen%20Generation%20Z%20and%20its%20implications%20for%20companies/Generation-Z-and-its-implication-for-companies.pdf, Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • Upbin, B. (2012). Facebook Buys Instagram For $1 Billion. Smart Arbitrage. https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-1-billion-wheres-the-revenue/?sh=5d1a02aa4b8a. Erişim Tarihi 17.10.2022.

Instagram As A New Shopping Environment: A Qualitative Research For Generation Z

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 22 - 31, 30.06.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1262073

Abstract

Nowadays, the usage areas of social networks have developed and changed, and these social networks have become an online shopping platform. Instagram, which appears as an interactive and visual-heavy network in the digital age we are in, attracts the attention of young digital consumers in particular, and also becomes a sales platform for entrepreneurs and small businesses. Instagram shopping and Generation Z, which provide ease of use for small businesses and consumers who want to provide a continuous, interactive, fast, economical shopping experience, constitute the main focus of this study. Sample Beykent University's Faculty of Communication created by people and is located within the Gen Z and 15 semi-structured interview technique made using this study for the exchange of products and different customized design Generation Z consumers access to Instagram, more affordable shopping experience, for a quick and easy way to communicate with the seller support entrepreneurs, individuals should have been preferred for reasons such as creating a new economy. However, it is among the results revealed that digital consumers in Generation Z attach importance to issues such as reliability and privacy, and have doubts about the fact that the products are original and real sized.

References

 • Altınbaşak İ. & Karaca E. S. (2009). İnternet reklamcılığı ve internet reklam ölçümlenmesi üzerine bir uygulama. Ege Akademik Bakış, Vol. 9, 463-487.
 • Altun, Ö., & Karataş, İ. (2021). Z kuşağı ve internetten alışveriş ilgilenimleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 289-311.
 • Asdecker, B., Landwehrjohann, M., Vogel, Y., Vornberger, K., (2021). Influencer marketing on ınstagram: exploring the role of travel and other factors on a post’s success. Proceedins of the European Marketing Academy, 50th, (94601)
 • Aydın, S. & Tufan, F. (2018). Sürdürülebilirlik ve yeşil kavramları bağlamında y kuşağının satın alma davranışları. Selçuk İletişim Dergisi, 11 (2): 397-420.
 • Bergstrom, T. & Backman, L. (2013). How the utilization of ınstagram builds and maintains customer relationships. Marketing and PR in Social Media.
 • Casaló, L.V., Flavián, C. & Ibáñez-Sánchez, S. (2017). Antecedents of consumer ıntention to follow and recommend an ınstagram account. Online Information Review, Vol. 41 No. 7, pp. 1046-1063.https://doi.org/10.1108/OIR-09-2016-0253.
 • Csobanka, Z. E. (2016). The z generation. Acta Technologica Dubnicae. Volume 6, Issue 2. DOI: 10.1515/atd-2016-0012.
 • Dabija, D. C. & Lung, L. (2018). Millennials versus gen z: online shopping behaviour in an emerging market. In Griffiths School of Management and IT Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics (1-18).
 • Springer, Cham. Erdoğmuş E, İ. (2015). Sosyal medyada ticaret: ınstagram üzerinde satış. Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel içinde, (Editörler: Mehtap Sümersan Köktürk, Emine Çobanoğlu, Taşkın Dirhesan), İstanbul: Nobel Kitabevi.
 • Eren, A, B. & Gödekmerdan Önder, L. (2020). Z kuşağı tüketicilerin online alışverişe yönelik deneyimlerinin belirlenmesi: ankara uygulaması. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr, Yıl/Year: 10, Sayı/Issue: 20.
 • Gegez, E. (2005). Pazarlama araştırmaları. Beta Basım.
 • Gümüş, N. (2020). Z kuşağı tüketicilerin satın alma karar tarzlarının incelenmesi. Journal of Yasar University, 15/58, 381-396.
 • Hassan, A. (2014). Do brands targeting women use ınstamarketing differently: a content analysis. Marketing Management Association Spring 2014 Proceedings, Retrieved from http://www.mmaglobal.org/ publications/Proceedings/2014-MMA-Spring-Conference-Proceedings.pdf#page=78.
 • Jarrar, Y., Awobamise, A. O., Aderibigbe, Adebola, A. (2020). Effectiveness of ınfluencer marketing vs social media sponsored advertising. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 25. Universidad del Zulia, Venezuela. Khamis, S, Ang, L., Welling, R. (2017). Self-Branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of social media ınfluencers. Celebrity Studies, 8(2), pp.191-208.
 • Murugesan, S. (2007). Understanding Web 2.0. IT Professional, vol. 9, no. 4, pp. 34-41, July-Aug. 2007, doi: 10.1109/MITP.2007.78.
 • Or, O.G. (2010). Building Consumer Demand By Using Viral Marketing Tactics Within An Online Social Network. Advances in Management, Volume 3. Retrieved from http://ideas.repec.org /a/mgn/journl/v3y2010i7a1.htm
 • Özeltürkay Y. E., Bozyiğit S. & Gülmez M. (2015). Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin profillerini ve satın alma davranışlarına etki eden faktörleri belirlemeye yönelik keşifsel bir çalışma. 20.Ulusal Pazarlama Kongresi (Özet bildiri),10-13 Haziran 2015, Eskişehir.
 • Papasolomou, I. & Melanthiou, Y. (2012). Social media: marketing public relations’ new best friend. Journal of Promotion Management, 18(3), 319-328. doi: 10.1080/10496491.2012.696458
 • Pempek, A. T., Yevdokiya A.,Yermolaveyaand S., L.Calvert (2009). College students social networking experiences on facebook. Journal of Applied Developmental, 227-228.
 • Singh, A.P. & Dangmei, J. (2016). Understanding the generation z: The future workforce. South Asian Journal of Multidisciplinary Studies (SAJMS) ISSN:2349-7858:SJIF:2.246: Volume 3, Issue 3.
 • Šramková, M. & Sirotiaková, M. (2021). Consumer behaviour of generation z in the context of dual quality of daily consumption products on EU market. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 https://doi.org/10.1051/shsconf/20219206038.
 • Şahin, E. & İçil, B. H. (2019). Sosyal medya uygulamalarının, marka bağlılığı ve tüketici davranışlarına etkisi: z kuşağı üzerine bir araştırma. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. Volume : 3, Number: 2.
 • Şeker, A. (2020). Çevrimiçi alışveriş yapan tüketici davranışlarına yönelik çevrimiçi bir araştırma. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 8(2), 11-27.
 • Taş, Y.H., Demirdöğmez, Y. & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. ISSN:2528-9527. 7/13.
 • Wendt, H. & Farhadi, H. (2022). Generation Z as Influencers of Today and Customers of the Future. https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1661843/FULLTEXT01.pdf
 • Varol, E. (2016). Kent kültürü özelinde alışveriş merkezleri ve tüketim toplumu ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık. İnternet Kaynakları
 • Apptus. (2022). How is Generation Z shopping?. Generation Z: Online Shopping Habits and Behaviour [2022] (apptus.com), Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • Deloitte. (2022). Welcome to Generation Z. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf , Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • First Insight. (2019). The State of Consumer Spending: Gen Z Shoppers Demand Sustainable Retail.https://www.firstinsight.com/ white-papers-posts/gen-z-shoppers-demand-sustainability, Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • Getting, B. (2007). Basic Definitions: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. https://www.practicalecommerce.com/Basic-Definitions-Web-1-0-Web-2-0-Web-3-0 . Erişim Tarihi: 15.10.2022.
 • Maryville University (2022). https://online.maryville.edu/ blog/evolution-social-media/ Erişim Tarihi: 21.20.2022 McKinsey & Company. (2018). True Gen: Generation Z and Its Implications for Companies. https://www.mckinsey.com /~/media/McKinsey/Industries/Consumer%20Packaged%20Goods/Our%20Insights/True%20Gen%20Generation%20Z%20and%20its%20implications%20for%20companies/Generation-Z-and-its-implication-for-companies.pdf, Erişim Tarihi: 13.09.2022.
 • Upbin, B. (2012). Facebook Buys Instagram For $1 Billion. Smart Arbitrage. https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-1-billion-wheres-the-revenue/?sh=5d1a02aa4b8a. Erişim Tarihi 17.10.2022.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Relations
Journal Section Articles
Authors

Merve ÇELİK VAROL
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0698-929X
Türkiye

Early Pub Date June 23, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date March 8, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Çelik Varol, M. (2023). Yeni Bir Alışveriş Ortamı Olarak Instagram: Z Kuşağına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma . Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi , 5 (1) , 22-31 . DOI: 10.54089/ecider.1262073