Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Tarım Haberciliği Üzerine Eleştirel Ekonomi Politik Bir Değerlendirme: Cumhuriyet, Dünya ve Sabah Gazeteleri Örnekleri

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 48 - 63, 30.06.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1293389

Abstract

Bu çalışmanın konusunu, yeni sağ politikalar çerçevesinde Türkiye basınını temsilen örnek çalışma grubu olarak seçilen Cumhuriyet, Dünya ve Sabah gazetelerinin tarım haberciliği hakkındaki yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak çözümlenmesi oluşturmaktadır. Nitel çözümleme çalışmada yöntem olarak benimsenmiştir. Bunun için, sözü edilen gazetelerde yayımlanmış tarım sektörüne ilişkin içeriklerin metinsel çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, nicel verilere yer verilirken, haber metinlerine yönelik nitel bulgular yorumlanmıştır. Sonuçta ise, gazetelerin ideolojik referanslarına göre farklılıkları öne çıkarken; tarım haberciliği temelinde yer verilen konuların genel olarak ekonomi eksenli işlendiği ve iklim değişikliği, kuraklık ve küresel ısınma gibi tarım alanını yakından ilgilendiren ciddi konuların göz ardı edildiği gözlemlenmiştir.

References

 • Aktan, C. C. (1994). Gerçek liberalizm nedir?. T Yayınları.
 • Amin, Samir, Chomsky, N. & Frank, A. G. (1994), Düşük yoğunluklu demokrasi. (Çev. Ahmet Fethi). Alan Yayıncılık. Avcıoğlu, D. (1976). Türkiye’nin düzeni. Tekin Yayınevi.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 368-388.
 • Belsey, A. (1994). “Yeni sağ, toplumsal düzen, yurttaşlık hakları”. (Çev. H. İçeren). Mürekkep, Sayı: 1: 3-13. Dursun, Ç. (2001). TV haberlerinde ideoloji. İmge Yayınevi.
 • Esen, O. (1997). “Gelişmekte olan ülkelerde portföy yatırımlarının etkileri”. Türk-İş ekonomide durum. Kitap 2: 152-157.
 • Fincancı, Y. (1991). “Sivil toplum-asgari devlet-sivil devlet”. İçinde (Der.) Yurdakul Fincancı. Sivil toplum. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları: 1-16.
 • Fürsich, E. (2009). In defense of textual analysis: Restoring a challenged method for journalism and media studies. Journalism Studies, 10 (2), 238-252.
 • Gamble, A. (1994). “Özgürlüğün ekonomi politiği”. (Çev. H. Yetkiner). Mürekkep, Sayı: 1: 44-56.
 • Geray, C. (1969). “Urbanization in Turkey”. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 24(4), 157-175.
 • Geray, H. (2014). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş: İletişim alanından örneklerle. Umuttepe Yayınları.
 • Held, D. (1987). Models of democracy. Polity Press.
 • Issawi, C. (Der.) (1963). The economic history of the Middle East: 1800-1914. Chicago University Press. İnceoğlu, Y. G. & Çomak, N. A. (2009). Metin çözümlemeleri. Ayrıntı Yayınları.
 • Keane, J. (1992). Medya ve demokrasi. (Çev. Haluk Şahin). Ayrıntı Yayınları.
 • Kepenek, Y. (1977). Türkiye imalât sanayiinin üretim yapısı: 1963-1973. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Keyder, Ç. (1982). Dünya ekonomisi içinde Türkiye: 1923-1929. Yurt Yayınları.
 • Keyder, Ç. (2003). “Türkiye demokrasisinin ekonomi politiği”. İçinde Geçiş sürecinde Türkiye. (Der.) İrvin C. Schick-Ertuğrul Ahmet Tonak. Belge Yayınları: 38-75.
 • Kümbetoğlu, B. (2017). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Margulies, R. & Yıldızoğlu, E. (2003). “Tarımsal değişim: 1923-70”. İçinde Geçiş sürecinde Türkiye. (Der.) İrvin C. Schick-Ertuğrul Ahmet Tonak. Belge Yayınları: 285-300.
 • Murdock, G. (1990). “Redrawing the map of the communications industries: Concentration and ownership in the era of privatization”. İçinde Public communication the new imperatives: Future directions for media research. (Edt.) M. Ferguson. London: Sage: 1-15.
 • Özbudun, E. (1976). Social change and political participation in Turkey. Princeton University Press.
 • Şaylan, G. (1995). Değişim, küreselleşme ve devletin yeni işlevi. İmge Kitabevi Yayınları.
 • Toprak, B. (2003). “Dinci sağ”. İçinde Geçiş sürecinde Türkiye. (Der.) İrvin C. Schick-Ertuğrul Ahmet Tonak. Belge Yayınları: 237-254.
 • Varlıer, O. (1978). Türkiye tarımında yapısal gelişme, teknoloji ve toprak bölüşümü. Devlet Planlama Teşkilatı. Yaşa, M. vd. (1980). Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisi: 1923-79. Akbank Kültür Yayını.
 • Yerasimos, S. (2003). “Tek parti dönemi”. İçinde Geçiş sürecinde Türkiye. (Der.) İrvin C. Schick-Ertuğrul Ahmet Tonak. Belge Yayınları: 76-111.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. E. (2020). Üretme tüket. İthalat-siyaset-rant kıskacında tarım. SİA Kitap.

A Critical Political Economy Evaluation on Agricultural Journalism: Examples of Cumhuriyet, Dünya and Sabah Newspapers

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 48 - 63, 30.06.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1293389

Abstract

The subject of this study is the comparative analysis of the approaches of Cumhuriyet, Dünya, and Sabah newspapers, which were selected as a sample study group representing the Turkish press within the framework of new right policies, regarding agricultural journalism. A qualitative analysis method has been adopted for the study. For this purpose, textual analysis of the contents related to the agricultural sector published in the aforementioned newspapers has been carried out. While quantitative data were included in the study, qualitative findings related to news texts were interpreted. In this sense, the numerical distributions of the news items and thematic topics published in all pages of the examined newspapers regarding the agricultural sector were revealed. As a result, while the differences of the newspapers according to their ideological references cometo the fore, it was observed that the issues addressed in agricultural journalism were generally economy-oriented, while serious issues related to agriculture such as climate change, drought, and global warming were neglected.

References

 • Aktan, C. C. (1994). Gerçek liberalizm nedir?. T Yayınları.
 • Amin, Samir, Chomsky, N. & Frank, A. G. (1994), Düşük yoğunluklu demokrasi. (Çev. Ahmet Fethi). Alan Yayıncılık. Avcıoğlu, D. (1976). Türkiye’nin düzeni. Tekin Yayınevi.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 368-388.
 • Belsey, A. (1994). “Yeni sağ, toplumsal düzen, yurttaşlık hakları”. (Çev. H. İçeren). Mürekkep, Sayı: 1: 3-13. Dursun, Ç. (2001). TV haberlerinde ideoloji. İmge Yayınevi.
 • Esen, O. (1997). “Gelişmekte olan ülkelerde portföy yatırımlarının etkileri”. Türk-İş ekonomide durum. Kitap 2: 152-157.
 • Fincancı, Y. (1991). “Sivil toplum-asgari devlet-sivil devlet”. İçinde (Der.) Yurdakul Fincancı. Sivil toplum. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları: 1-16.
 • Fürsich, E. (2009). In defense of textual analysis: Restoring a challenged method for journalism and media studies. Journalism Studies, 10 (2), 238-252.
 • Gamble, A. (1994). “Özgürlüğün ekonomi politiği”. (Çev. H. Yetkiner). Mürekkep, Sayı: 1: 44-56.
 • Geray, C. (1969). “Urbanization in Turkey”. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 24(4), 157-175.
 • Geray, H. (2014). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş: İletişim alanından örneklerle. Umuttepe Yayınları.
 • Held, D. (1987). Models of democracy. Polity Press.
 • Issawi, C. (Der.) (1963). The economic history of the Middle East: 1800-1914. Chicago University Press. İnceoğlu, Y. G. & Çomak, N. A. (2009). Metin çözümlemeleri. Ayrıntı Yayınları.
 • Keane, J. (1992). Medya ve demokrasi. (Çev. Haluk Şahin). Ayrıntı Yayınları.
 • Kepenek, Y. (1977). Türkiye imalât sanayiinin üretim yapısı: 1963-1973. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Keyder, Ç. (1982). Dünya ekonomisi içinde Türkiye: 1923-1929. Yurt Yayınları.
 • Keyder, Ç. (2003). “Türkiye demokrasisinin ekonomi politiği”. İçinde Geçiş sürecinde Türkiye. (Der.) İrvin C. Schick-Ertuğrul Ahmet Tonak. Belge Yayınları: 38-75.
 • Kümbetoğlu, B. (2017). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Margulies, R. & Yıldızoğlu, E. (2003). “Tarımsal değişim: 1923-70”. İçinde Geçiş sürecinde Türkiye. (Der.) İrvin C. Schick-Ertuğrul Ahmet Tonak. Belge Yayınları: 285-300.
 • Murdock, G. (1990). “Redrawing the map of the communications industries: Concentration and ownership in the era of privatization”. İçinde Public communication the new imperatives: Future directions for media research. (Edt.) M. Ferguson. London: Sage: 1-15.
 • Özbudun, E. (1976). Social change and political participation in Turkey. Princeton University Press.
 • Şaylan, G. (1995). Değişim, küreselleşme ve devletin yeni işlevi. İmge Kitabevi Yayınları.
 • Toprak, B. (2003). “Dinci sağ”. İçinde Geçiş sürecinde Türkiye. (Der.) İrvin C. Schick-Ertuğrul Ahmet Tonak. Belge Yayınları: 237-254.
 • Varlıer, O. (1978). Türkiye tarımında yapısal gelişme, teknoloji ve toprak bölüşümü. Devlet Planlama Teşkilatı. Yaşa, M. vd. (1980). Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisi: 1923-79. Akbank Kültür Yayını.
 • Yerasimos, S. (2003). “Tek parti dönemi”. İçinde Geçiş sürecinde Türkiye. (Der.) İrvin C. Schick-Ertuğrul Ahmet Tonak. Belge Yayınları: 76-111.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. E. (2020). Üretme tüket. İthalat-siyaset-rant kıskacında tarım. SİA Kitap.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Anıl ÜNAL
ANADOLU UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES, DEPARTMENT OF JOURNALISM
0000-0003-0119-4073
Türkiye


Erdal DAĞTAŞ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9716-2150
Türkiye

Early Pub Date June 23, 2023
Publication Date June 30, 2023
Submission Date May 6, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Ünal, M. A. & Dağtaş, E. (2023). Tarım Haberciliği Üzerine Eleştirel Ekonomi Politik Bir Değerlendirme: Cumhuriyet, Dünya ve Sabah Gazeteleri Örnekleri . Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi , 5 (1) , 48-63 . DOI: 10.54089/ecider.1293389