Research Article
BibTex RIS Cite

THE REFLECTION OF MYTHOLOGICAL ORIGINS IN MODERN ADVERTISING NARRATIVES: A SEMIOLOGICAL STUDY ON ADVERTISING MOVIES

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 152 - 163, 31.12.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1398014

Abstract

Originating in different countries and geographies of the world whose origins date back to the process of human existence, mythological stories are narratives that have found their place in many branches of art to date. These stories, which we encounter in the narrative construction of different branches of art from painting to literature and cinema, have been narratives that attract people's attention in the context of both the content and the construction of visual codes. It is seen that mythological elements, which are frequently used in the field of advertising, are constructed within the framework of both the memorability of the advertised product and the meaning relationship to be created with the product. Within the scope of this study, mythological elements and characters in the advertisement films considered within the scope of the sample of the research are examined by qualitative content analysis method. With the semiotic analysis method, it is tried to determine how mythological elements are associated with the advertisement and what role they play in the creation of meaning in the advertisement through mythological elements. When the research findings are analyzed, it is seen that advertisements create meaning with myths and ideologies with the aim of promoting the product, strengthen advertising strategies through the use of myths and archetypes, and play an important role in establishing a more effective communication.

References

 • Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. Qualitative Sociology(42), 139-160. doi:https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7
 • Barthes, R. (1991). Mithologies (25 b.). (H. C. Ltd., Çev.) The Noonday Press.
 • Batuk, C. (2009, Ocak-Nisan 1). Mit, Tarih ve Gerçeklik Üzerine Notlar. İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, s. 29.
 • Berger, A. (1996). Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: T.C Anadolu Ünv. Eğitim Sağlık ve Blimsel Araştırma Çalışmaları.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknik ve Örnek Çalışmalar. Siyasal Kitabevi. BMW | Zeus & Hera - 2022 Super Bowl Commercial (2022). [Sinema Filmi]. Kasım 2023 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=xDwN4CPRS3Q adresinden alındı
 • Coupe, L. (1997). Myth. Londra: Rotledge Taylor & Francis Group. Del Mar, M., & Hernandez, R. (2011, Bahar). Myths in advertising: current interpretations of ancient tales. Akademisk(2), 288-302.
 • Elden, M. (2013). Reklam ve Reklamcılık. Say Yayınları.
 • Elden, M., & Uğur, B. (2010). Reklam Çekicilikleri , Cinsellik, Korku ve Mizah. İletişim Yayınları.
 • Ferrero Rocher Food Of The Gods TV Commercial (2010). [Sinema Filmi]. Kasım 2023 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=nJ1egpEmIkQ adresinden alındı
 • Fıske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. (S. İrvan, Çev.) ARK.
 • Günay, D. (2012). Görsel Göstergebilim ve İmgenin Anlamlandırılması. D. Günay, & A. Parsa içinde, Görsel Göstergebilim, İmgenin Anlamlandırılması (s. 22,23). ES Yayınları
 • Kia Optima - One Epic Ride | Optima | КІА (2014). [Sinema Filmi]. Kasım 2023 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=wcuAB3JR1Ws adresinden alındı
 • Knight, G. B. (2023, Ocak). Visual Myths: An Alternative Way of Seeing and Believing. International Journal of Semiotics and Visual Rhetoric, 6(1), 1-13. doi:10.4018/IJSVR.319723
 • Küçükerdoğan, R. (2012). Görsel İletişim, Göstergeler ve Anlam Aktarımı: Görsel İletide Pencere İmgesi. D. Günay, & A. Parsa içinde, Görsel Göstergebilim, İmgenin Anlamlandırılması (s. 66). ES.
 • Lazar, J. (2001). İletişim Bilimi. (C. Anık, Çev.) Vadi Yayıncılık. Mattelart, M., & Matteart, A. (1998). İletişim Kuramları Tarihi. (M. Zıllıoğlu, Çev.) İletişim Yayınları
 • Morgan, J., & Welton, P. (1987). See what I mean: Introduction to visual communication, Arnold.
 • Nike Impossible HD (2006) (2006). [Sinema Filmi]. Kasım 2023 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=BdK_AZCgpXU adresinden alındı
 • Özgür, A. (1994). Televizyon Reklamcılığı "Kavramlar ve Süreçler" . Der Yayınları .
 • Palikans, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoahwood, K. (2013, Kasım). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysisin Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research(42), 533-544. doi:10.1007/s10488-013-0528-y
 • Parladır, H. S. (2006, Mayıs 1). Mit Simgeciliği ve Mitin Yapısal Çözümlemesi. Folklor/Edebiyat Dergisi, 12(48), s. 3-4.
 • Parsa, S., & Parsa, A. (2004). Göstergebilim Çözümlemeleri . Ege Üniversitesi Yayınları Scott, T., Stanford, N., & Thampson, D. R. (2004, Aralık). Killing me softly: myth in pharmaceutical advertising. BMJ journal(329), 1484-1487. doi:10.1136/bmj.329.7480.1484
 • Sığırcı, İ. (2012). Göstergebilimsel Açıdan Reklam İncelemesi: Bir Otomobil Reklamı. D. Günay, & A. Parsa içinde, Görsel Göstergebilim İmgenin Anlamlandırılması (s. 96), ES Yayınları
 • Williamson, J. (2001). Reklamların Dili, Reklamlarda Anlam ve İdeoloji. (A. Fethi, Çev.) Ütopya.
 • Yücel, H. (2013). İmgeden Yoruma . Ayrıntı Yayınları.
 • Zeybek, I. (2012). Görsel İletişim Bağlamında İkna Edici Göstergelerin Kullanımı: Reklam İletilerinde İkna. D. Günay, & A. Parsa içinde, Görsel Göstergebilim, İmgenin Anlamlandırılması (s. 71). İstanbul: ES yayınları

MİTOLOJİK KÖKENLERİN MODERN REKLAM ANLATILARINA YANSIMASI: REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 152 - 163, 31.12.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1398014

Abstract

Kökenleri insanların varoluş sürecine kadar dayanan, dünyanın farklı ülkelerinde ve coğrafyalarında ortaya çıkan mitolojik hikayeler bugüne dek sanatın birçok dalında kendisine yer bulan anlatılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Resimden, edebiyata ve sinemaya kadar farklı sanat dallarının anlam inşasında yer alan bu hikayeler, içeriğin etkileyiciliği ve görsel işitsel kodların inşası bağlamında insanların dikkatini çeken anlatılar olmuştur. Reklamcılık alanında da oldukça sık kullanılan mitolojik unsurların, gerek reklamı yapılan ürünün akılda kalıcılığın sağlanması konusunda, gerekse ürünle yaratılmak istenen anlam ilişkisi çerçevesinde kurgulandığı görülmektedir. Bu çalışmada, araştırmanın örneklemi kapsamında ele alınan reklam filmlerinde mitolojik unsurlar ve karakterlerin kullanımıyla reklam filmlerinde oluşturulan anlam niteliksel içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile mitolojik unsurların reklamla nasıl ilişkilendirildiği ve bu unsurların kullanımı aracılığıyla reklamda anlamın nasıl yaratıldığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında reklamların ürünü tanıtma amacı ile mit ve ideolojilerle anlam oluşturduğu, mitolojik unsurların kullanımı yoluyla reklam stratejilerini güçlendirdiği ve daha etkili bir iletişim kurmak için önemli bir rol oynadığı görülmektedir.

References

 • Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. Qualitative Sociology(42), 139-160. doi:https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7
 • Barthes, R. (1991). Mithologies (25 b.). (H. C. Ltd., Çev.) The Noonday Press.
 • Batuk, C. (2009, Ocak-Nisan 1). Mit, Tarih ve Gerçeklik Üzerine Notlar. İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, s. 29.
 • Berger, A. (1996). Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: T.C Anadolu Ünv. Eğitim Sağlık ve Blimsel Araştırma Çalışmaları.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknik ve Örnek Çalışmalar. Siyasal Kitabevi. BMW | Zeus & Hera - 2022 Super Bowl Commercial (2022). [Sinema Filmi]. Kasım 2023 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=xDwN4CPRS3Q adresinden alındı
 • Coupe, L. (1997). Myth. Londra: Rotledge Taylor & Francis Group. Del Mar, M., & Hernandez, R. (2011, Bahar). Myths in advertising: current interpretations of ancient tales. Akademisk(2), 288-302.
 • Elden, M. (2013). Reklam ve Reklamcılık. Say Yayınları.
 • Elden, M., & Uğur, B. (2010). Reklam Çekicilikleri , Cinsellik, Korku ve Mizah. İletişim Yayınları.
 • Ferrero Rocher Food Of The Gods TV Commercial (2010). [Sinema Filmi]. Kasım 2023 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=nJ1egpEmIkQ adresinden alındı
 • Fıske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. (S. İrvan, Çev.) ARK.
 • Günay, D. (2012). Görsel Göstergebilim ve İmgenin Anlamlandırılması. D. Günay, & A. Parsa içinde, Görsel Göstergebilim, İmgenin Anlamlandırılması (s. 22,23). ES Yayınları
 • Kia Optima - One Epic Ride | Optima | КІА (2014). [Sinema Filmi]. Kasım 2023 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=wcuAB3JR1Ws adresinden alındı
 • Knight, G. B. (2023, Ocak). Visual Myths: An Alternative Way of Seeing and Believing. International Journal of Semiotics and Visual Rhetoric, 6(1), 1-13. doi:10.4018/IJSVR.319723
 • Küçükerdoğan, R. (2012). Görsel İletişim, Göstergeler ve Anlam Aktarımı: Görsel İletide Pencere İmgesi. D. Günay, & A. Parsa içinde, Görsel Göstergebilim, İmgenin Anlamlandırılması (s. 66). ES.
 • Lazar, J. (2001). İletişim Bilimi. (C. Anık, Çev.) Vadi Yayıncılık. Mattelart, M., & Matteart, A. (1998). İletişim Kuramları Tarihi. (M. Zıllıoğlu, Çev.) İletişim Yayınları
 • Morgan, J., & Welton, P. (1987). See what I mean: Introduction to visual communication, Arnold.
 • Nike Impossible HD (2006) (2006). [Sinema Filmi]. Kasım 2023 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=BdK_AZCgpXU adresinden alındı
 • Özgür, A. (1994). Televizyon Reklamcılığı "Kavramlar ve Süreçler" . Der Yayınları .
 • Palikans, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoahwood, K. (2013, Kasım). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysisin Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research(42), 533-544. doi:10.1007/s10488-013-0528-y
 • Parladır, H. S. (2006, Mayıs 1). Mit Simgeciliği ve Mitin Yapısal Çözümlemesi. Folklor/Edebiyat Dergisi, 12(48), s. 3-4.
 • Parsa, S., & Parsa, A. (2004). Göstergebilim Çözümlemeleri . Ege Üniversitesi Yayınları Scott, T., Stanford, N., & Thampson, D. R. (2004, Aralık). Killing me softly: myth in pharmaceutical advertising. BMJ journal(329), 1484-1487. doi:10.1136/bmj.329.7480.1484
 • Sığırcı, İ. (2012). Göstergebilimsel Açıdan Reklam İncelemesi: Bir Otomobil Reklamı. D. Günay, & A. Parsa içinde, Görsel Göstergebilim İmgenin Anlamlandırılması (s. 96), ES Yayınları
 • Williamson, J. (2001). Reklamların Dili, Reklamlarda Anlam ve İdeoloji. (A. Fethi, Çev.) Ütopya.
 • Yücel, H. (2013). İmgeden Yoruma . Ayrıntı Yayınları.
 • Zeybek, I. (2012). Görsel İletişim Bağlamında İkna Edici Göstergelerin Kullanımı: Reklam İletilerinde İkna. D. Günay, & A. Parsa içinde, Görsel Göstergebilim, İmgenin Anlamlandırılması (s. 71). İstanbul: ES yayınları
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication Studies, Television Broadcasting, Digital Advertising, Advertising Analysis
Journal Section Articles
Authors

Seda Sünbül Olgundeniz 0000-0002-7496-1600

Ümit Aydoğan 0000-0002-9395-5361

Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 29, 2023
Acceptance Date December 23, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Sünbül Olgundeniz, S., & Aydoğan, Ü. (2023). MİTOLOJİK KÖKENLERİN MODERN REKLAM ANLATILARINA YANSIMASI: REKLAM FİLMLERİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 5(2), 152-163. https://doi.org/10.54089/ecider.1398014