Research Article
BibTex RIS Cite

E-TİCARET VE PAZARLAMADA ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONUNUN VE HEDEFLİ REKLAMCILIĞIN ROLÜ

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 98 - 111, 31.12.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1402642

Abstract

Enformasyon, iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte dünya çapında internet kullanımı arttı. Eğitimden işe, ticari ilişkilerden sosyal ilişkilere kadar bireysel ve toplumsal yaşamın her alanında internetin ve sosyal medya platformlarının etkileri görülmektedir. İnternetin ve sosyal medyanın toplumun geniş kesimleri tarafından kullanılması, elektronik ticaretin (e-ticaret) dünyanın her yerinde ve Türkiye’de yaygınlaşmasına neden oldu. Dünya genelinde ve Türkiye’de e-ticaret oranları/verileri her geçen gün artan bir ivme trendi göstermektedir. Bu ivmeyle birlikte internet platfomlarında yer alan e-ticaret siteleri, kullanıcı trafiğini arttırmak için hedefli reklamcılık ve arama motoru optimizayonunu (SEO) kullanmaktadır. Arama motoru optimizasyonu, yeni medya reklamcılığı içinde değerlendirilen ve dijital pazarlama alanında özellikle e-ticarette önemi artan bir pazarlama stratejisidir. SEO’da botlar ve algoritmalar, e-ticaret sitelerine trafik sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. E-ticaret ve pazarlamada bir diğer önemli strateji hedefli reklamcılıktır. Bu reklam türü özellikle sosyal medya ağları ve internet platformları üzerinden kullanıcıların demografik bilgileri, online davranışları ve ilgi alanları gibi verilerini kullanarak belirli bir kitleye özelleştirilmiş/kişiselleştirilmiş reklamlar sunma olanağı vermektedir. Kişiselleştirilmiş hedefleme stratejisi, reklamın etkisini arttırarak dönüşüm oranlarını optimize edebilir. Hedefli reklamcılık uygulamalarını ve arama motoru optimizasyonunu etkin ve stratejik kullanabilen e-ticaret sitelerinin pazarlama ve satış oranlarının arttığı görülmektedir.

Ethical Statement

Makale çalışmamda etik beyana ihtiyaç yoktur

References

 • Aktaş, H. & Aktan, E. (2014). Sosyal medya reklamları ve tüketici tutumları: Bir reklam mecrası olarak facebook. International Academic Conference. Istanbul, 422-434
 • Akyol, D. İ. & Yengin, D. (2018). Sosyal medyada arama motoru reklamları. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(3), 136-145.
 • Aral, H. & Uluk, M. (2018). Hedefli reklamcılığın kullanıcılar arasındaki farkındalığı üzerine bir inceleme: facebook örneği. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Bildiri E-Kitabı.
 • Aslanyürek, M. (2016). İnternet ve sosyal medya kullanıcılarının internet güvenliği ve çevrim içi gizlilik ile ilgili kanaatleri ve farkındalıkları. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 80-106. Retrievedfrom, Aydemir, M. (2013). Seo 2013 search engine optimization. Kodlab Yayıncılık.
 • Aysuna Türkyılmaz, C. (2015). E-tüketici ve e-tüketici davranışları. Mehtap Sümersan Köktürk,Emine Çobanoğlu ve Taşkın Dirsehan, (ed.) Çevrimiçi satış. (ss. 109-117). Nobel Yayıncılık
 • Balun, İ. (2019). Ağ toplumunda rızanın inşası bağlamında sosyal medya reklam etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Biçer. D. F. & Sağır. S. (2022). Yeniden pazarlama hedefli internet reklamlarının tüketicilerin tepkisel satın alma davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal (Smart Journal), 7(52), 2987-2998.
 • Bozkurt, V. (2000). Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal boyutu (drl). Alfa Yayınları. Cebeci, K. & Zülfüoğlu, Ö. (2015). Küresel bir sorun: e-ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye Örneği. Çevrimiçi Satış (ss.163-174). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Civelek, M. E. (2017). İşletmeden tüketiciye (B2c) elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin web sitelerini yönetmelerinin net fayda üzerine etkisi: Kavramsal model önerisi. (Doktora Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çetintürk, N. (2017). “Finans sektöründe google adwords’te kullanılan remarketıng (yeniden pazarlama) reklam modeli üzerine bir araştırma”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Çiğdem, A. & D. Yandım. (2017). Yeni iletişim ortamlarının ekonomi politiği bağlamında ağın zorlayıcılığı üzerine bir araştırma. İstanbul Journal of Social Sciences. ISSN: 21473390 DOI: Year: 2017 Summer Issue:17
 • Dokanak, Z. (2019). İnternet Reklamcılığı Nedir? Türleri ve Avantajları Nelerdir? https://www.brandingturkiye.com/ internet-reklamciligi-nedir-turleri-ve-avantajlari-nelerdir/ Erişim Tarihi 02.09.2023.
 • Elden, M. (2009). Reklam ve reklamcılık. Say Yayıncılık.
 • E-Ticaret Bilgi Platformu (2023). 2023 Yılı İlk 6 Ay E-Ticaret Verileri Açıklandı, https://www.eticaret.gov.tr/haberler /10094/detay Erişim Tarihi 25.11.2023.
 • E-Ticaret Bilgi Platformu (2023). https://www.eticaret.gov.tr/ cevrimiciegitim/e-ticaret-temel-kavramlar-13 Erişim Tarihi 28.10.2023.
 • E-Ticaret Bilgi Platformu (2023). https://www.eticaret.gov.tr /cevrimiciegitim/sayilarla-dunyada-e-ticaret-21 Erişim Tarihi 12.11.2023.
 • E-Ticaret Bilgi Platformu (2023). https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/sayilarla-turkiyede-e-ticaret-22 Erişim Tarihi 10.10.2023.
 • Fuchs, C. (2016). Sosyal medya: Eleştirel bir giriş. (D. Saraçoğlu & İ. Kalaycı çev.). NotaBene Yayınları.
 • Gökşin, E. (2018). Dijital pazarlama temelleri. Abaküs Yayınları.
 • Gülbaşı, A. (2022). E-ticaret kullanıcılarına ait e-hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi. Toplum Ekonomi Ve Yönetim Dergisi, 3(1), 22-39.
 • Gülten, K. (2013). Türkiye’nin seo hocası’ndan sorularla seo. Dahi Yayıncılık.
 • Gülten, K. (2016). Uzmanından seo. Dahi Yayıncılık. https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/the-changing-world-of-digital-in-2023/ Erişim Tarihi 30. 11. 2023.
 • Işık, D. (2020) Seo nedir? https://skdeniz.com/seo-nedir/ Erişim Tarihi 13.11. 2023.
 • Kantarcı, Ö., Özalp, M., Sezginsoy, C., Özaşkınlı, O., & Cavlak, C. (2017). Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret. Yayın No: TÜSİAD-T/2017, 04-587
 • Karataş, H. (2017). En İyi 10 Ping Web Sitesi. https://webmaster.kitchen/en-iyi-10-ping-web-sitesi/ Erişim Tarihi 05.09. 2023.
 • Kavaklı, İ. (2017) Adım adım seo. Kodlab Yayıncılık
 • Kavas, A. C., Katrinli, A., Özmen Ö.T. & Odabaşı, Y. (1995). Tüketici davranışları. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:880, 3. Baskı, Eskişehir
 • Keleş, A. (2018). Güçlü ve zayıf yönleri ile gelişen e-ticaret iş modeli drop-shıppıng. Turkish Studies (Elektronik Dergi). Volume 13/22, Summer 2018, p. 271-283 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14190
 • Kotler, P. (2003). Kotler ve pazarlama: Pazar yaratmak, pazar kazanmak ve pazara egemen olmak. (A. Özyağcılar çev.). Sistem Yayıncılık.
 • Laudon, K. & Laudon, J. (2014). Management information systems. Prentice Hall Int. Lombard, M. & J. Synder Duch. (2012). İnteraktif reklamcılık ve varlık: Bir çerçeve. (Kükrer Aydın, Ö. çev.). Yeni medya üzerine: Kavramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar içinde (2012, 96-115). Akdeniz Üniversitesi Yayınları.
 • Mayorkas, S. (2019). E-Ticarette Dijital Pazarlama. https://www.parasut.com/blog/e-ticarette-dijital-pazarlama Erişim Tarihi 13.09. 2023.
 • Mestçi, A. (2013). İnternette reklamcılık. Pusula Yayıncılık.
 • Odabaşı, K. (2020). Dijital pazarlama stratejileri. Cinius Yayınları.
 • OECD. (1999). Economic and social ımpact of ecommerce: Preliminary findings and research agenda. OECD Digital Economy Papers, No. 40, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/236588526334
 • Orhan, İ. (2002). Satın alınan ürünlere ilişkin duyguların cinsiyet ve cinsiyet rolleri bakımından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Orun, N. K. & Torun, T. (2022). Kötü amaçlı yazılımların e-ticaret içerisinde siber güvenlik açısından incelenmesi. Sakarya İktisat Dergisi, 11(1), 1-16.
 • Öztürk, R. G. (2013). Dijital reklamcılık ve gençlik. Beta Yayıncılık
 • Piltan, T. (2018). Mutlaka Bilmeniz Gereken Google Adwords Terimleri. https://tugrulpiltan.com/mutlaka-bilmeniz-gereken-google-adwords-terimleri/ Erişim Tarihi 16.10.2023.
 • Selçuk, B. & Özlük, Ö. (2013). Optimal keyword bidding in search-based advertising with target exposure levels. European Journal Of Operational Research, 226 (1,1) 163-172.
 • Sırdar, A. (2018). Seo 101: Adım adım seo uygulama. Kutlu Yayınevi
 • Sözen, M.E. (2020). Yeni medya reklamcılığı ve e-ticaret siteleri kapsamında arama motoru optimizasyonu etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Tosun, N, N. Uraltaş, A. Nas, B. Özkaya, S. Güdüm, B. Ertürk, M. Dönmez, M. Çerçi, Y. Ülker, D. Karşu Cesur, E.
 • Varol & İ. Kiçir (2018). Reklam yönetimi. Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Tosun, N. (2010). İletişim temelli marka yönetimi. Beta Yayınları.
 • TUSIAD- E Ticaret Raporu. (2019). E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar. https://www. eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2019/05/DD-TUSIAD-ETicaret-Raporu-2019.pdf Erişim Tarihi 05.09.2023.
 • Wordstream (2020). The History Of Search Engines. Erişim Tarihi 21.09. 2023. https://www.wordstream.com/articles/ internet-search-engines-history
 • Yozgat, U., Ünlüer, U. & Beharyakar, A. (2001). Elektronik ticarette “domaın” adı ve “web-hostıng” şirketi seçimi. Öneri Dergisi 4(15), 13-16.
 • Zheng, D. (2018). 9 Of The Best Ways to Improve Your SEO with Heatmaps. https://www.crazyegg.com/blog/9-ways-heatmaps- improve-seo/ Erişim Tarihi 15.09. 2023.

"THE ROLE OF SEARCH ENGINE OPTIMIZATION AND TARGETED ADVERTISING IN E-COMMERCE AND MARKETING

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 98 - 111, 31.12.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1402642

Abstract

With the development and widespread use of information, communication, and information technologies, the increased global internet usage has become evident. The effects of the internet and social media platforms are observed in various aspects of individual and societal life, from education to business, commercial relationships to social interactions. The widespread use of the internet and social media by broad segments of society has led to the globalization of electronic commerce (e-commerce) worldwide, including in Turkey. E-commerce rates/data show a consistently increasing trend both globally and in Turkey. Along with this momentum, e-commerce websites on internet platforms utilize targeted advertising and search engine optimization (SEO) to increase user traffic. Search engine optimization is considered within new media advertising and has gained importance in digital marketing, especially in e-commerce. Bots and algorithms play a crucial role in providing traffic to e-commerce websites in SEO. Another significant strategy in e-commerce and marketing is targeted advertising. This advertising type, especially through social media networks and internet platforms, allows offering personalized ads to a specific audience by utilizing users' demographic information, online behaviors, and interests. The personalized targeting strategy can enhance the impact of advertising and optimize conversion rates. E-commerce websites effectively utilizing targeted advertising practices and search engine optimization strategically witness an increase in their marketing and sales rates.

References

 • Aktaş, H. & Aktan, E. (2014). Sosyal medya reklamları ve tüketici tutumları: Bir reklam mecrası olarak facebook. International Academic Conference. Istanbul, 422-434
 • Akyol, D. İ. & Yengin, D. (2018). Sosyal medyada arama motoru reklamları. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 2(3), 136-145.
 • Aral, H. & Uluk, M. (2018). Hedefli reklamcılığın kullanıcılar arasındaki farkındalığı üzerine bir inceleme: facebook örneği. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Bildiri E-Kitabı.
 • Aslanyürek, M. (2016). İnternet ve sosyal medya kullanıcılarının internet güvenliği ve çevrim içi gizlilik ile ilgili kanaatleri ve farkındalıkları. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 80-106. Retrievedfrom, Aydemir, M. (2013). Seo 2013 search engine optimization. Kodlab Yayıncılık.
 • Aysuna Türkyılmaz, C. (2015). E-tüketici ve e-tüketici davranışları. Mehtap Sümersan Köktürk,Emine Çobanoğlu ve Taşkın Dirsehan, (ed.) Çevrimiçi satış. (ss. 109-117). Nobel Yayıncılık
 • Balun, İ. (2019). Ağ toplumunda rızanın inşası bağlamında sosyal medya reklam etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Biçer. D. F. & Sağır. S. (2022). Yeniden pazarlama hedefli internet reklamlarının tüketicilerin tepkisel satın alma davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Socıal Mentalıty And Researcher Thınkers Journal (Smart Journal), 7(52), 2987-2998.
 • Bozkurt, V. (2000). Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal boyutu (drl). Alfa Yayınları. Cebeci, K. & Zülfüoğlu, Ö. (2015). Küresel bir sorun: e-ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye Örneği. Çevrimiçi Satış (ss.163-174). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Civelek, M. E. (2017). İşletmeden tüketiciye (B2c) elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin web sitelerini yönetmelerinin net fayda üzerine etkisi: Kavramsal model önerisi. (Doktora Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çetintürk, N. (2017). “Finans sektöründe google adwords’te kullanılan remarketıng (yeniden pazarlama) reklam modeli üzerine bir araştırma”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Çiğdem, A. & D. Yandım. (2017). Yeni iletişim ortamlarının ekonomi politiği bağlamında ağın zorlayıcılığı üzerine bir araştırma. İstanbul Journal of Social Sciences. ISSN: 21473390 DOI: Year: 2017 Summer Issue:17
 • Dokanak, Z. (2019). İnternet Reklamcılığı Nedir? Türleri ve Avantajları Nelerdir? https://www.brandingturkiye.com/ internet-reklamciligi-nedir-turleri-ve-avantajlari-nelerdir/ Erişim Tarihi 02.09.2023.
 • Elden, M. (2009). Reklam ve reklamcılık. Say Yayıncılık.
 • E-Ticaret Bilgi Platformu (2023). 2023 Yılı İlk 6 Ay E-Ticaret Verileri Açıklandı, https://www.eticaret.gov.tr/haberler /10094/detay Erişim Tarihi 25.11.2023.
 • E-Ticaret Bilgi Platformu (2023). https://www.eticaret.gov.tr/ cevrimiciegitim/e-ticaret-temel-kavramlar-13 Erişim Tarihi 28.10.2023.
 • E-Ticaret Bilgi Platformu (2023). https://www.eticaret.gov.tr /cevrimiciegitim/sayilarla-dunyada-e-ticaret-21 Erişim Tarihi 12.11.2023.
 • E-Ticaret Bilgi Platformu (2023). https://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/sayilarla-turkiyede-e-ticaret-22 Erişim Tarihi 10.10.2023.
 • Fuchs, C. (2016). Sosyal medya: Eleştirel bir giriş. (D. Saraçoğlu & İ. Kalaycı çev.). NotaBene Yayınları.
 • Gökşin, E. (2018). Dijital pazarlama temelleri. Abaküs Yayınları.
 • Gülbaşı, A. (2022). E-ticaret kullanıcılarına ait e-hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi. Toplum Ekonomi Ve Yönetim Dergisi, 3(1), 22-39.
 • Gülten, K. (2013). Türkiye’nin seo hocası’ndan sorularla seo. Dahi Yayıncılık.
 • Gülten, K. (2016). Uzmanından seo. Dahi Yayıncılık. https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/the-changing-world-of-digital-in-2023/ Erişim Tarihi 30. 11. 2023.
 • Işık, D. (2020) Seo nedir? https://skdeniz.com/seo-nedir/ Erişim Tarihi 13.11. 2023.
 • Kantarcı, Ö., Özalp, M., Sezginsoy, C., Özaşkınlı, O., & Cavlak, C. (2017). Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret. Yayın No: TÜSİAD-T/2017, 04-587
 • Karataş, H. (2017). En İyi 10 Ping Web Sitesi. https://webmaster.kitchen/en-iyi-10-ping-web-sitesi/ Erişim Tarihi 05.09. 2023.
 • Kavaklı, İ. (2017) Adım adım seo. Kodlab Yayıncılık
 • Kavas, A. C., Katrinli, A., Özmen Ö.T. & Odabaşı, Y. (1995). Tüketici davranışları. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:880, 3. Baskı, Eskişehir
 • Keleş, A. (2018). Güçlü ve zayıf yönleri ile gelişen e-ticaret iş modeli drop-shıppıng. Turkish Studies (Elektronik Dergi). Volume 13/22, Summer 2018, p. 271-283 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14190
 • Kotler, P. (2003). Kotler ve pazarlama: Pazar yaratmak, pazar kazanmak ve pazara egemen olmak. (A. Özyağcılar çev.). Sistem Yayıncılık.
 • Laudon, K. & Laudon, J. (2014). Management information systems. Prentice Hall Int. Lombard, M. & J. Synder Duch. (2012). İnteraktif reklamcılık ve varlık: Bir çerçeve. (Kükrer Aydın, Ö. çev.). Yeni medya üzerine: Kavramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar içinde (2012, 96-115). Akdeniz Üniversitesi Yayınları.
 • Mayorkas, S. (2019). E-Ticarette Dijital Pazarlama. https://www.parasut.com/blog/e-ticarette-dijital-pazarlama Erişim Tarihi 13.09. 2023.
 • Mestçi, A. (2013). İnternette reklamcılık. Pusula Yayıncılık.
 • Odabaşı, K. (2020). Dijital pazarlama stratejileri. Cinius Yayınları.
 • OECD. (1999). Economic and social ımpact of ecommerce: Preliminary findings and research agenda. OECD Digital Economy Papers, No. 40, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/236588526334
 • Orhan, İ. (2002). Satın alınan ürünlere ilişkin duyguların cinsiyet ve cinsiyet rolleri bakımından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Orun, N. K. & Torun, T. (2022). Kötü amaçlı yazılımların e-ticaret içerisinde siber güvenlik açısından incelenmesi. Sakarya İktisat Dergisi, 11(1), 1-16.
 • Öztürk, R. G. (2013). Dijital reklamcılık ve gençlik. Beta Yayıncılık
 • Piltan, T. (2018). Mutlaka Bilmeniz Gereken Google Adwords Terimleri. https://tugrulpiltan.com/mutlaka-bilmeniz-gereken-google-adwords-terimleri/ Erişim Tarihi 16.10.2023.
 • Selçuk, B. & Özlük, Ö. (2013). Optimal keyword bidding in search-based advertising with target exposure levels. European Journal Of Operational Research, 226 (1,1) 163-172.
 • Sırdar, A. (2018). Seo 101: Adım adım seo uygulama. Kutlu Yayınevi
 • Sözen, M.E. (2020). Yeni medya reklamcılığı ve e-ticaret siteleri kapsamında arama motoru optimizasyonu etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Tosun, N, N. Uraltaş, A. Nas, B. Özkaya, S. Güdüm, B. Ertürk, M. Dönmez, M. Çerçi, Y. Ülker, D. Karşu Cesur, E.
 • Varol & İ. Kiçir (2018). Reklam yönetimi. Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Tosun, N. (2010). İletişim temelli marka yönetimi. Beta Yayınları.
 • TUSIAD- E Ticaret Raporu. (2019). E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar. https://www. eticaretraporu.org/wp-content/uploads/2019/05/DD-TUSIAD-ETicaret-Raporu-2019.pdf Erişim Tarihi 05.09.2023.
 • Wordstream (2020). The History Of Search Engines. Erişim Tarihi 21.09. 2023. https://www.wordstream.com/articles/ internet-search-engines-history
 • Yozgat, U., Ünlüer, U. & Beharyakar, A. (2001). Elektronik ticarette “domaın” adı ve “web-hostıng” şirketi seçimi. Öneri Dergisi 4(15), 13-16.
 • Zheng, D. (2018). 9 Of The Best Ways to Improve Your SEO with Heatmaps. https://www.crazyegg.com/blog/9-ways-heatmaps- improve-seo/ Erişim Tarihi 15.09. 2023.
There are 48 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication Studies
Journal Section Articles
Authors

İrfan Balun 0009-0006-9462-4755

Publication Date December 31, 2023
Submission Date December 9, 2023
Acceptance Date December 24, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Balun, İ. (2023). E-TİCARET VE PAZARLAMADA ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONUNUN VE HEDEFLİ REKLAMCILIĞIN ROLÜ. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 5(2), 98-111. https://doi.org/10.54089/ecider.1402642