Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Role of Common Use of Social Media Devices on The Digitalization Of Marketing

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1, 74 - 92, 30.06.2021

Öz

Internet and social media platforms have started to occupy the human life in every sense as a result of the technological developments that were occurred towards the end of 20th century. This occupation has reached more users than expected in a short time by becoming popular among people in high speed. Technological developments and becoming widespread and growing of social media not only caused the remodelling of marketing notion, but also influenced the digitalisation by taking effect in the field of marketing. The digital marketing implementations that are carried out through social media platforms come to the forefront by comparison of traditional marketing because of reaching several people in a short time, forming an interaction with consumers through comments and being measurable. Influencer marketing emerged owing to the fact that social media has become a part of everyday life and it has started to affect buying behaviours largely. Consumers are making many research about product before they follow through the buying process and they can reach all information that they are looking for on social media platforms in fast and easy way. In this study, the research that have been made in the context of digital marketing and social media in literature are discussed with descriptive survey model. Discussing the role of social media on digital marketing and the reasons of using social media as a vehicle in digitalizing marketing is aimed. In the study, it is concluded that social media has become a way of digital marketing due to several provided advantages, its role on digital marketing and measurability and businesses give importance to the social media marketing which is a way of digital marketing because of the wide effect area of social media and being cheap.

Kaynakça

 • Altındal, M. (2013). Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi Ve Sosyal Medyanın Etkileri. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, 23-25.
 • Aslan, A. ve Ünlü, G. D. (2016). Instagram Fenomenleri Ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2: 41-65.
 • Atay, C., Alanyalı, M., Uyan, S. B. ve Baş, C. (2010). Arama Motoru Optimizasyonu. Akademik Bilişim 2010. Xıı. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri.
 • Baltes, L. (2015). Content Marketing - The Fundamental Tool Of Digital Marketing. Bulletin Of The Transilvania University Of Braşov Series V: Economic Sciences Vol:8(57) No:2, 111-118.
 • Başgöze, P. (2010). Teknoloji Kabul Modelinin Teknolojik Yatkınlık Ve Marka Kredibilitesi Değişkenleri Eklenerek Genişletilmesi: Satın Alma Eğilimine Uyarlanması. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Barutçu, S. ve Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması Ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü. İnternet Uygulamaları Ve Yönetimi Cilt:4 Sayı :1, 5-24.
 • Benli̇, T. ve Karaosmanoğlu, K. (2017). Bir Pazarlama Stratejisi Olarak İçerik Pazarlama. Mesleki Bilimler Dergisi (Mbd) , 6 (1 (Düzeltme)), 27-38 .
 • Cambridge Dictionary. 21/12/2020. Tarihinde Https://Dictionary.Cambridge.Org/Dictionary/English/İnfluencer?Q=Influencer. Adresinden Alındı.
 • Canöz, K., Gülmez, Ö. ve Eroğlu, G. (2020). Pazarlamanın Yükselen Yıldızı Influencer Marketing: Influencer Takipçilerinin Satın Alma Davranışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 23 (1), 73-91.
 • Constantinides, E. ve Stagno, M. Z. (2011). Potential Of The Social Media As Instruments Of Higher Education Marketing: A Segmentation Study. Journal Of Marketing For Higher Education , 21 (1), 7-24.
 • Çelik, S. (2014). Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimine Etkileri. Erciyes İletişim Dergisi, Cilt (Volume): 3, Sayı (Number): 3, 28-42.
 • Durmaz, Y. ve Ertürk, S. (2015). Mobil Pazarlama Uygulamalarının Marka Üzerine Etkisi. International Journal Of Disciplines In Economics And Administrative Sciences Studies (Ideastudies). 1. 68-82.
 • Eker, M., Bayındır, M., Büktel, S. ve Yılmaz, K. (2017). Influencer’ın Hatırı Kaç Yıl Sürer. Campaign Dergisi, 69, 22-24. Emarketer. (2020). 14/01/2021 Tarihinde Https://Www.Emarketer.Com/Article/Cpg-Consumers-Trust-Online-Reviews/1005461 Adresinden Alındı.
 • Erdem, S. (2018). E-Posta Pazarlama Nedir? E-Posta Pazarlamanın Avantajları Nelerdir?, Https://Www.Brandingturkiye.Com/E-Posta-Pazarlama-Nedir-E-Posta-Pazarlamanin-Avantajlari-Nelerdir/ , Erişim Tarihi: 08/01/2021.
 • Gedi̇k, Y. (2020). Pazarlamada Yeni Bir Pencere: Dijital Pazarlama . Journal Of Business In The Digital Age , 3 (1) , 63-75.
 • Genç, H. (2010). İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar Ve E-İş 2.0 Uygulamaları. Akademik Bilişim’10 - Xıı. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (S. 481-487). Muğla: Akademik Bilişim’10.
 • Glucksman, M. (2017). The Rise Of Social Media Influencer Marketing On Lifestyle Branding: A Case Study Of Lucie Fink, Elon. Journal Of Undergraduate Research In Communications, 8(2), 77-87.
 • Gurkaynak, G., Kama, O., ve Ergün, B. (2018). Navigating The Uncharted Risks Of Covert Advertising In Influencer Marketing. Business Law Review, Volume 39 (2018) Issue 1,17-19.
 • Haşıloğlu, S. ve Süer, İ. (2010). Elektronik Posta İle Pazarlama Üzerine Bir Araştırma. Iuyd, Sayı:1. 61-74.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Influencer Marketing Hub. (2019). 25/12/2020 Tarihinde https://Influencermarketinghub.Com/Influencer-Marketing-2019-Benchmark-Report/ Adresinden Alındı.
 • Kaplan, A. ve Haenlein, M. (2010). Users Of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media. Business Horizons. 53. 59-68.
 • Karaca, Ş. ve Gülmez, M. (2010). Mobil Pazarlama: Kavramsal Bir Değerlendirme. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 69-81. Kirtiş, A. ve Karahan, F. (2011). To Be Or Not To Be İn Social Media Arena As The Most Cost-Efficient Marketing Strategy After The Global Recession. Procedia - Social And Behavioral Sciences. 24. 260-268.
 • Kılıçkaya, G. (2018). Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Örnekler Ve Stratejileri Nelerdir. 25/12/2020. Tarihinde Https://Pazarlamaturkiye.Com/Sosyal-Medya-Pazarlamasi-Nedir-Ornekleri-Ve-Stratejileri-Nelerdir/ Adresinden Alındı.
 • Kır, J. ve Öztürk, G. (2020). Türkiye’deki Etkileyici Pazarlama Ajanslarının Dijital Pazarlama Uygulamalarındaki Rolü. Halkla İlişkiler Ve Reklam Çalışmaları Edergisi, 3(1), 44-66.
 • Kocak A. A., Kabadayı, E. ve Erişke, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 17. 123-134.
 • Kotler, P., Kartayaja, H. ve Setiawan, I. (2017). Pazarlama 4.0 Gelenekselden Dijitale Geçiş (Çev. N. Özata). İstanbul: Optimist Yayın Grubu.
 • Köse, G. ve Çakır, Y. S. (2019). Markaların Dijital Pazarlama Çağında Tüketicileri Etkileşime İkna Etme Yolları: Influencer Pazarlama Ve İçerik Pazarlamasına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 , 205-222.
 • Mert, Y. L. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketıng Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 1299-1328.
 • Naik, U. ve Shivalingaiah, D. (2009). Comparative Study Of Web 1.0, Web 2.0 And Web 3.0.
 • Neti, S. (2011). Social Media And Its Role In Marketing. International Journal Of Enterprise Computing And Business Systems, 1 (2), 1-15.
 • Owen, R. ve Patrica H. (2010). The Structure Of Online Marketing Communication Channels. Journal Of Management And Marketing Research, 1-10.
 • Öner, B. (2020). Dijital Pazarlama Disiplinleri Nelerdir?. 09/01/2021 Tarihinde https://Pazarlamaturkiye.Com/Dijital-Pazarlama-Disiplinleri-Nelerdir/ Adresinden Alındı.
 • Özel, M. (2012). Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımını Ve Üniversitelerde Dijital Pazarlama İletişimi Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Ana Bilim Dalı, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Pulizzi, J. (2012). The Rise Of Storytelling As The New Marketing. Publishing Research Quarterly, Vol. 28 No. 2, 116-123. Sponder, M. ve Khan, G. F. (2018). Digital Analytics For Marketing. Routledge: New York.
 • Şengüler, E. (2019). Dijital Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya Kullanimi: Nitel Bir Araştirma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul.
 • Taştepe, Ö. (2020). Dijital Pazarlama Ile Hazır Giyim Sektöründe Pazarlama İletişimi Bağlamında Tutundurma Faaliyetlerine Yönelik İnceleme . Turkish Journal Of Fashion Design And Management , 2 (1), 21-29 . Todor, R. D. (2016). Blending Traditional And Digital Marketing. Bulletin Of The Transilvania University Of Brasov. Economic Sciences. Series V, 9(1), 51-56.
 • Uyar, A. (2019). Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Model Önerisi . Journal Of Yaşar University , Jourrnal Of Yasar / Special Issue On Applied Economics And Finance , 137-147.
 • Uydaci, M. (2004). Pazarlamada Elektronik Posta Kullanimi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 4(1), 79-84.
 • We Are Social. (2020). 20/12/2020 Tarihinde Https://Wearesocial.Com/Digital-2020 Adresinden Alındı. We Are Social. (2020). 20/12/2020 Tarihinde Https://Datareportal.Com/Reports/Digital-2020-Turkey Adresinden Alındı. Yağcı S. (2019). Fenomen Pazarlama (Influencer Marketıng): Dijitalpazarlamanın Kanaat Önderleri Üzerine Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Yasmin, A., Tasneem, S. ve Fatema, K. (2015). Effectiveness Of Digital Marketing In The Challenging Age: An Empirical Study. The International Journal Of Management Science And Business Administration. 1. 69-80.
 • Yavuz, M. ve Haseki, M. (2012). Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi E-Marketing Practices İn Hospitality Establishments: A Proposal Model Based On E-Media Tools. Cag University Journal Of Social Sciences. 9. 116-137.
 • Yurdakul, N. B. ve Bat, M. (2011). Şirketler İçin Rekabette Sanal Farkındalık: Arama Motoru Pazarlaması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1), 44-60.
 • Yüksel, D. ve Tolon, M. (2019). Dijital Pazarlama Stratejisi Olarak Arama Motoru Optimizasyonu (Seo). International Journal Of 3d Printing Technologies And Digital Industry, 3(3), 236-243.
 • Zarella, D. (2010). The Social Media Marketing Book. Canada: O'reilly.

Sosyal Medya Araçlarının Yaygın Kullanımın Pazarlamanın Dijitalleşmesi Üzerindeki Rolü

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1, 74 - 92, 30.06.2021

Öz

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda internet ve sosyal medya platformları insan hayatını her anlamda işgal etmeye başlamıştır. Bu işgal son derece hızlı bir biçimde, insanlar arasında yaygınlaşarak kısa zamanda beklenenden çok daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmıştır. Teknolojik gelişmeler ve sosyal medyanın hızla yaygınlaşması ve gelişmesi pazarlama alanında da etkisini göstererek pazarlama kavramının yeniden şekillenmesine sebep olmuş ve dijitalleşmesinde de etkili olmuştur. Sosyal medya platformları aracılığıyla gerçekleştirilen dijital pazarlama uygulamaları, geleneksel pazarlamaya göre kısa sürede çok fazla kişiye ulaşması, yapılan yorumlar aracılığıyla tüketicilerle kısa sürede etkileşim sağlanabilmesi ve ölçülebilir olması sebebiyle ön plana çıkmaktadır. Etkileyici pazarlama (Influencer Marketing), sosyal medyanın gündelik hayatın bir parçası haline gelmesi sayesinde ortaya çıkmış ve tüketicilerin satın alma davranışlarını büyük ölçüde etkilemeye başlamıştır. Tüketiciler satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce ürün hakkında çok fazla araştırma yapmakta ve aradıkları tüm bilgilere sosyal medya platformları üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Bu çalışmada, literatürde yer alan dijital pazarlama ve sosyal medya bağlamında yapılan çalışmalar betimsel tarama yöntemiyle ele alınmıştır. Sosyal medyanın dijital pazarlama üzerindeki rolü ve dijitalleşen pazarlamada sosyal medyanın bir kanal olarak kullanılma nedenlerinin ele alınması amaçlanmıştır. Çalışmada sosyal medyanın, sağladığı avantajların fazlalığı, satın alma davranışı üzerindeki rolü ve ölçülebilirliği sayesinde dijital pazarlama kanallarından biri halini aldığı ve işletmelerin sosyal medyanın etki alanın genişliği, daha ucuz olması sebebiyle dijital pazarlama kanallarından olan sosyal medya pazarlamasına önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Altındal, M. (2013). Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi Ve Sosyal Medyanın Etkileri. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, 23-25.
 • Aslan, A. ve Ünlü, G. D. (2016). Instagram Fenomenleri Ve Reklam İlişkisi: Instagram Fenomenlerinin Gözünden Bir Değerlendirme. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2: 41-65.
 • Atay, C., Alanyalı, M., Uyan, S. B. ve Baş, C. (2010). Arama Motoru Optimizasyonu. Akademik Bilişim 2010. Xıı. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri.
 • Baltes, L. (2015). Content Marketing - The Fundamental Tool Of Digital Marketing. Bulletin Of The Transilvania University Of Braşov Series V: Economic Sciences Vol:8(57) No:2, 111-118.
 • Başgöze, P. (2010). Teknoloji Kabul Modelinin Teknolojik Yatkınlık Ve Marka Kredibilitesi Değişkenleri Eklenerek Genişletilmesi: Satın Alma Eğilimine Uyarlanması. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Barutçu, S. ve Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması Ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü. İnternet Uygulamaları Ve Yönetimi Cilt:4 Sayı :1, 5-24.
 • Benli̇, T. ve Karaosmanoğlu, K. (2017). Bir Pazarlama Stratejisi Olarak İçerik Pazarlama. Mesleki Bilimler Dergisi (Mbd) , 6 (1 (Düzeltme)), 27-38 .
 • Cambridge Dictionary. 21/12/2020. Tarihinde Https://Dictionary.Cambridge.Org/Dictionary/English/İnfluencer?Q=Influencer. Adresinden Alındı.
 • Canöz, K., Gülmez, Ö. ve Eroğlu, G. (2020). Pazarlamanın Yükselen Yıldızı Influencer Marketing: Influencer Takipçilerinin Satın Alma Davranışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 23 (1), 73-91.
 • Constantinides, E. ve Stagno, M. Z. (2011). Potential Of The Social Media As Instruments Of Higher Education Marketing: A Segmentation Study. Journal Of Marketing For Higher Education , 21 (1), 7-24.
 • Çelik, S. (2014). Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimine Etkileri. Erciyes İletişim Dergisi, Cilt (Volume): 3, Sayı (Number): 3, 28-42.
 • Durmaz, Y. ve Ertürk, S. (2015). Mobil Pazarlama Uygulamalarının Marka Üzerine Etkisi. International Journal Of Disciplines In Economics And Administrative Sciences Studies (Ideastudies). 1. 68-82.
 • Eker, M., Bayındır, M., Büktel, S. ve Yılmaz, K. (2017). Influencer’ın Hatırı Kaç Yıl Sürer. Campaign Dergisi, 69, 22-24. Emarketer. (2020). 14/01/2021 Tarihinde Https://Www.Emarketer.Com/Article/Cpg-Consumers-Trust-Online-Reviews/1005461 Adresinden Alındı.
 • Erdem, S. (2018). E-Posta Pazarlama Nedir? E-Posta Pazarlamanın Avantajları Nelerdir?, Https://Www.Brandingturkiye.Com/E-Posta-Pazarlama-Nedir-E-Posta-Pazarlamanin-Avantajlari-Nelerdir/ , Erişim Tarihi: 08/01/2021.
 • Gedi̇k, Y. (2020). Pazarlamada Yeni Bir Pencere: Dijital Pazarlama . Journal Of Business In The Digital Age , 3 (1) , 63-75.
 • Genç, H. (2010). İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar Ve E-İş 2.0 Uygulamaları. Akademik Bilişim’10 - Xıı. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (S. 481-487). Muğla: Akademik Bilişim’10.
 • Glucksman, M. (2017). The Rise Of Social Media Influencer Marketing On Lifestyle Branding: A Case Study Of Lucie Fink, Elon. Journal Of Undergraduate Research In Communications, 8(2), 77-87.
 • Gurkaynak, G., Kama, O., ve Ergün, B. (2018). Navigating The Uncharted Risks Of Covert Advertising In Influencer Marketing. Business Law Review, Volume 39 (2018) Issue 1,17-19.
 • Haşıloğlu, S. ve Süer, İ. (2010). Elektronik Posta İle Pazarlama Üzerine Bir Araştırma. Iuyd, Sayı:1. 61-74.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Influencer Marketing Hub. (2019). 25/12/2020 Tarihinde https://Influencermarketinghub.Com/Influencer-Marketing-2019-Benchmark-Report/ Adresinden Alındı.
 • Kaplan, A. ve Haenlein, M. (2010). Users Of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media. Business Horizons. 53. 59-68.
 • Karaca, Ş. ve Gülmez, M. (2010). Mobil Pazarlama: Kavramsal Bir Değerlendirme. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 69-81. Kirtiş, A. ve Karahan, F. (2011). To Be Or Not To Be İn Social Media Arena As The Most Cost-Efficient Marketing Strategy After The Global Recession. Procedia - Social And Behavioral Sciences. 24. 260-268.
 • Kılıçkaya, G. (2018). Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? Örnekler Ve Stratejileri Nelerdir. 25/12/2020. Tarihinde Https://Pazarlamaturkiye.Com/Sosyal-Medya-Pazarlamasi-Nedir-Ornekleri-Ve-Stratejileri-Nelerdir/ Adresinden Alındı.
 • Kır, J. ve Öztürk, G. (2020). Türkiye’deki Etkileyici Pazarlama Ajanslarının Dijital Pazarlama Uygulamalarındaki Rolü. Halkla İlişkiler Ve Reklam Çalışmaları Edergisi, 3(1), 44-66.
 • Kocak A. A., Kabadayı, E. ve Erişke, T. (2018). İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Pazarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 17. 123-134.
 • Kotler, P., Kartayaja, H. ve Setiawan, I. (2017). Pazarlama 4.0 Gelenekselden Dijitale Geçiş (Çev. N. Özata). İstanbul: Optimist Yayın Grubu.
 • Köse, G. ve Çakır, Y. S. (2019). Markaların Dijital Pazarlama Çağında Tüketicileri Etkileşime İkna Etme Yolları: Influencer Pazarlama Ve İçerik Pazarlamasına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 , 205-222.
 • Mert, Y. L. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketıng Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 1299-1328.
 • Naik, U. ve Shivalingaiah, D. (2009). Comparative Study Of Web 1.0, Web 2.0 And Web 3.0.
 • Neti, S. (2011). Social Media And Its Role In Marketing. International Journal Of Enterprise Computing And Business Systems, 1 (2), 1-15.
 • Owen, R. ve Patrica H. (2010). The Structure Of Online Marketing Communication Channels. Journal Of Management And Marketing Research, 1-10.
 • Öner, B. (2020). Dijital Pazarlama Disiplinleri Nelerdir?. 09/01/2021 Tarihinde https://Pazarlamaturkiye.Com/Dijital-Pazarlama-Disiplinleri-Nelerdir/ Adresinden Alındı.
 • Özel, M. (2012). Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımını Ve Üniversitelerde Dijital Pazarlama İletişimi Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Ana Bilim Dalı, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Pulizzi, J. (2012). The Rise Of Storytelling As The New Marketing. Publishing Research Quarterly, Vol. 28 No. 2, 116-123. Sponder, M. ve Khan, G. F. (2018). Digital Analytics For Marketing. Routledge: New York.
 • Şengüler, E. (2019). Dijital Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya Kullanimi: Nitel Bir Araştirma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul.
 • Taştepe, Ö. (2020). Dijital Pazarlama Ile Hazır Giyim Sektöründe Pazarlama İletişimi Bağlamında Tutundurma Faaliyetlerine Yönelik İnceleme . Turkish Journal Of Fashion Design And Management , 2 (1), 21-29 . Todor, R. D. (2016). Blending Traditional And Digital Marketing. Bulletin Of The Transilvania University Of Brasov. Economic Sciences. Series V, 9(1), 51-56.
 • Uyar, A. (2019). Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Model Önerisi . Journal Of Yaşar University , Jourrnal Of Yasar / Special Issue On Applied Economics And Finance , 137-147.
 • Uydaci, M. (2004). Pazarlamada Elektronik Posta Kullanimi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 4(1), 79-84.
 • We Are Social. (2020). 20/12/2020 Tarihinde Https://Wearesocial.Com/Digital-2020 Adresinden Alındı. We Are Social. (2020). 20/12/2020 Tarihinde Https://Datareportal.Com/Reports/Digital-2020-Turkey Adresinden Alındı. Yağcı S. (2019). Fenomen Pazarlama (Influencer Marketıng): Dijitalpazarlamanın Kanaat Önderleri Üzerine Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Yasmin, A., Tasneem, S. ve Fatema, K. (2015). Effectiveness Of Digital Marketing In The Challenging Age: An Empirical Study. The International Journal Of Management Science And Business Administration. 1. 69-80.
 • Yavuz, M. ve Haseki, M. (2012). Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi E-Marketing Practices İn Hospitality Establishments: A Proposal Model Based On E-Media Tools. Cag University Journal Of Social Sciences. 9. 116-137.
 • Yurdakul, N. B. ve Bat, M. (2011). Şirketler İçin Rekabette Sanal Farkındalık: Arama Motoru Pazarlaması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1), 44-60.
 • Yüksel, D. ve Tolon, M. (2019). Dijital Pazarlama Stratejisi Olarak Arama Motoru Optimizasyonu (Seo). International Journal Of 3d Printing Technologies And Digital Industry, 3(3), 236-243.
 • Zarella, D. (2010). The Social Media Marketing Book. Canada: O'reilly.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mert SUSUR>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2394-005X
Türkiye


Zekiye TAMERGENCER> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6065-7395
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 2 Mart 2021
Kabul Tarihi 28 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Susur, M. & Tamergencer, Z. (2021). Sosyal Medya Araçlarının Yaygın Kullanımın Pazarlamanın Dijitalleşmesi Üzerindeki Rolü . Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi , 3 (1) , 74-92 . Retrieved from http://ecider.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/63386/889317