Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kadına Şiddet Konusunda Yapılan Kamu Spotlarının İncelenmesi Üzerine Alımlama Analizi

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 12, 28.06.2022
https://doi.org/10.54089/ecider.1024743

Öz

Kadına şiddet haberleri ve vakalarının ne yazık ki artışıyla birlikte ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından insanları bilinçlendirmek, empati kurmalarını sağlamak, şiddet uygulayana yapılabilecek yaptırımları anlatmak, şiddete maruz kalana yol göstermek amacıyla kamu spotları hazırlanmaktadır. Bu çalışmada kadına şiddete yönelik hazırlanan kamu spotlarının amacına uygunluğu ve mesajı iletme açısından yeterliliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, çalışmamızda kadına şiddete yönelik 3 kamu spotu üzerinde yapılan alımlama analizine, cinsiyetleri ve medeni halleri eşit dağılım gösterecek şekilde farklı meslek gruplarından Y kuşağı döngüsünde olan 12 birey katılmıştır. Katılımcılar kamu spotlarının her birinden ikişer soru ve genel olarak da 3 soru olmak üzere toplam 9 soru üzerinden fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ortam sağlanarak bireysel görüşmeler ve odak grup görüşmeleriyle çalışmaya katkı sağlamışlardır. Çalışma sonucunda özgün fikirler ortaya çıkmakla birlikte kamu spotlarının toplumu bilinçlendirmek ve eğitim anlamında katkısı olduğu ancak şiddeti önlemek için kesinlikle tek başına yeterli olmadığı görüşü ortaya çıkmıştır. Kamu spotlarının eksiklikleri ve yeterlilikleri noktasında da bir takım çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Akova, S. (2017). “Sigarayı bırak, hayatı bırakma’’ sloganlı kamu spotları örneklemlerinin alımlama analizi yöntemi ile incelenmesi. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15-36.
 • Ataşçi, N., & Canöz, K. (2019, Haziran). Televizyonda yayınlanan kamu spotlarının halkı bilgilendirmedeki yeri ve önemi: Konya örneğinde ampirik bir çalışma. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 318-340.
 • Baştürk, S., & Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. S. (. Baştürk içinde, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 129-159). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bilgiç, B. (2016). Türkiye'de kamu spotu oluşum süreci ve yayın politikaları. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 25-61.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Örnekleme yöntemleri. Ş. Büyüköztürk içinde, Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 81-103). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çalışkan, H., & Çevik, E. İ. (2018). Kadına yönelik şiddetin belirleyicileri: Türkiye örneği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 218-233.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 95-107.
 • Dinçer, O. (2014, Nisan). Eşitlik tahayyülünün müşterek kurgusu: Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun çalışma öncelikleri ve çıkan politika metinleri üzerine bir analiz. uzmanlık tezi. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Ekiz, T. (2007). Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, 119-127.
 • Hall, S. (2003). Kodlama ve kodaçım. T. V. Dijk, S. Mills, J. Wilson, N. Fairclough, P. Graham, M. C. Heek, . . . Z. Ilgın içinde, Söylem ve İdeoloji; Mitoloji-Din-İdeoloji (s. 309-325). İstanbul: Su Yayınları.
 • Johnson, J. L., Oliffe, J. L., Kelly, M. T., & Bottorff, J. (2009). The readings of smoking fathers: A reception analysis of tobacco cessation images. Health Communication, 532-547.
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. (2021, 0cak 30). Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler adresinden alındı
 • Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). Focus groups: a practical guide for applied research (4th edition). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage.
 • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı. (2020). Şiddet Biçimleri. morcati.org.tr: https://morcati.org.tr/siddet-bicimleri/ adresinden alındı
 • Nyumba, T. O., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. Methods in Ecology and Evolution; British Ecological Society, 20-32.
 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 394-422.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu. (2020, Aralık 27). Kamu Spotları Yönergesi. rtuk.gov.tr: https://www.rtuk.gov.tr/spot-filmler/3717/3985/kamu-spotlari-yonergesi.html adresinden alındı
 • Swartling, A. G. (2007). Focus groups. A. G. Swarling içinde, European Commission webbook (s. 1-14). Stockholm: IVM .
 • Şakı Aydın, O. (2007). Alımlama araştırmaları ve kültürel çalışmalar geleneğinin katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 119-131.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. (2012). Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı 2012-2015. ailevecalisma.gov.tr: https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani-2012-2015-icin-tiklayiniz.pdf adresinden alındı
 • Yetkin Özbük, M., & Öz, Y. (2007). Türkiye’de yayınlanmış olan kamu spotlarının içerik analizi yöntemi ile incelenmesi. Business and Economics Research Journal, 575-589.
 • Yıldırım Becerikli, S. (2012). Sağlık iletişimi çalışmalarında alımlama analizinin kullanımı: odak grup çalışması yoluyla kamu kampanyaları ve reklam metinlerine ilişkin çapraz bir okuma pratiği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 163-177.

A Reception Analysis on the Examination of Public Service Announcement About the Violence Against Women

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 12, 28.06.2022
https://doi.org/10.54089/ecider.1024743

Öz

There are many studies of ministries, public institutions and non-governmental organizations due to the serious increase of the violence against women. One of these studies is to prepare public service ads in order to raise awareness of people, to help them empathize, to explain the actions that can be taken on the perpetrator, and to guide those who are exposed to violence. In this study, it is aimed to analyse the importance of details on the suitability of the public service ads prepared for the violence against women and the way they are prepared in terms of conveying the message. For this purpose, reception studies were carried out on 3 public spots for the violence against women prepared. Twelve participants who are in the age cycle called Generation Y, participated in the reception study with an equal distribution of gender and marital status. Participants, who were provided an environment where they could express their opinions freely, contributed to the study through individual interviews and focus group discussions, in the form of a total of 9 questions, two questions on each of the public service ads and 3 questions in general. Although different unique ideas show up as a result of the study, it is suggested that public service ads contribute to raising awareness of the society and in terms of education however, it certainly does not suffice alone to prevent the violence. The different inadequacies and competencies of public service ads have emerged as a result of the study from every point of view.

Kaynakça

 • Akova, S. (2017). “Sigarayı bırak, hayatı bırakma’’ sloganlı kamu spotları örneklemlerinin alımlama analizi yöntemi ile incelenmesi. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15-36.
 • Ataşçi, N., & Canöz, K. (2019, Haziran). Televizyonda yayınlanan kamu spotlarının halkı bilgilendirmedeki yeri ve önemi: Konya örneğinde ampirik bir çalışma. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 318-340.
 • Baştürk, S., & Taştepe, M. (2013). Evren ve örneklem. S. (. Baştürk içinde, Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 129-159). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bilgiç, B. (2016). Türkiye'de kamu spotu oluşum süreci ve yayın politikaları. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 25-61.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Örnekleme yöntemleri. Ş. Büyüköztürk içinde, Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 81-103). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çalışkan, H., & Çevik, E. İ. (2018). Kadına yönelik şiddetin belirleyicileri: Türkiye örneği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 218-233.
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 95-107.
 • Dinçer, O. (2014, Nisan). Eşitlik tahayyülünün müşterek kurgusu: Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun çalışma öncelikleri ve çıkan politika metinleri üzerine bir analiz. uzmanlık tezi. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü.
 • Ekiz, T. (2007). Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, 119-127.
 • Hall, S. (2003). Kodlama ve kodaçım. T. V. Dijk, S. Mills, J. Wilson, N. Fairclough, P. Graham, M. C. Heek, . . . Z. Ilgın içinde, Söylem ve İdeoloji; Mitoloji-Din-İdeoloji (s. 309-325). İstanbul: Su Yayınları.
 • Johnson, J. L., Oliffe, J. L., Kelly, M. T., & Bottorff, J. (2009). The readings of smoking fathers: A reception analysis of tobacco cessation images. Health Communication, 532-547.
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. (2021, 0cak 30). Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler adresinden alındı
 • Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). Focus groups: a practical guide for applied research (4th edition). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage.
 • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı. (2020). Şiddet Biçimleri. morcati.org.tr: https://morcati.org.tr/siddet-bicimleri/ adresinden alındı
 • Nyumba, T. O., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. Methods in Ecology and Evolution; British Ecological Society, 20-32.
 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 394-422.
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu. (2020, Aralık 27). Kamu Spotları Yönergesi. rtuk.gov.tr: https://www.rtuk.gov.tr/spot-filmler/3717/3985/kamu-spotlari-yonergesi.html adresinden alındı
 • Swartling, A. G. (2007). Focus groups. A. G. Swarling içinde, European Commission webbook (s. 1-14). Stockholm: IVM .
 • Şakı Aydın, O. (2007). Alımlama araştırmaları ve kültürel çalışmalar geleneğinin katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 119-131.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. (2012). Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı 2012-2015. ailevecalisma.gov.tr: https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani-2012-2015-icin-tiklayiniz.pdf adresinden alındı
 • Yetkin Özbük, M., & Öz, Y. (2007). Türkiye’de yayınlanmış olan kamu spotlarının içerik analizi yöntemi ile incelenmesi. Business and Economics Research Journal, 575-589.
 • Yıldırım Becerikli, S. (2012). Sağlık iletişimi çalışmalarında alımlama analizinin kullanımı: odak grup çalışması yoluyla kamu kampanyaları ve reklam metinlerine ilişkin çapraz bir okuma pratiği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 163-177.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özden AKYIL> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5976-6137
Türkiye


Zekiye GENCER>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6065-7395
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 17 Kasım 2021
Kabul Tarihi 8 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akyıl, Ö. & Gencer, Z. (2022). A Reception Analysis on the Examination of Public Service Announcement About the Violence Against Women . Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi , 4 (1) , 1-12 . DOI: 10.54089/ecider.1024743