Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Review of Turkey’s Socio-Political Status from the Framework of 2021 Public Service Announcement Ads

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 44 - 54, 28.06.2022
https://doi.org/10.54089/ecider.1107356

Öz

In this study; in terms of social, societal, and political processes, 195 public service announcements published by state institutions, organizations, and NGOs in Turkey in 2021 were examined. In this framework, the issues discussed were determined, and an inference was made regarding the general problems of Turkey. States develop policies to inform society about social problems or developments and to provide and persuade attitude and behavior change. The media has become an effective tool due to the mass media reaching large masses. Within the framework of these purposes; state institutions, organizations, and NGOs make public service announcements for reasons such as reaching the masses, preventing bad situations, educating the public, or collecting financial aid for certain purposes. In this study, public service ads were examined with categorical and frequency analysis methods, which are content analysis methods. As a result of the research, in 2021; it has been determined that state institutions and organizations apply public service ads more frequently, more studies are carried out in the field of health, and real events are used more.

Kaynakça

 • Aytekin, H. (2016). Görsel-İşitsel Medyada Sağlık - Güvenlik Halleri: Tartışılması Gereken Bir Alan Olarak Kamu Spotu, Selçuk İletişim Dergisi, 9(3), 249-275.
 • Bilgiç, B. (2016). Türkiye’de Kamu Spotu Oluşum Süreci ve Yayın Politikaları, İletişim Çalışmaları Dergisi, 1(2), 25-61.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Boğaziçi Üniversitesi. (2014). Türkiye’de Sosyal Politika: İlkeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sosyal Politika Forumu, 1-24., Erişim Tarihi: 01.03.2022
 • Bütün, M., Selçuk, M., Akadal, E. & Gülseçen, S. (2018). Kamu spotlarının etkililiği üzerine bir araştırma, Selçuk İletişim Dergisi, 11(2), 273-291.
 • Cury, I. (2011). Commercials and public service announcements, Directing and Producing for Television, 191-204.
 • Çiftçi, D. & Agocuk, P. (2021). Kamu Spotlarında Sosyal Pazarlama ve İkna: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Üzerine Bir İnceleme, Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, İlkbahar, 34-55.
 • Habermas, J. (1997), Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları.
 • Habermas, J. (2005). Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları.
 • Marketing Türkiye. (2022). Türkiye’deki reklamların cinsiyeti de sesi de erkek… https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/turkiyedeki-reklamlarin-cinsiyeti-de-sesi-de-erkek/, Erişim Tarihi: 03.03.2022
 • Morozov, E. (2011), The Net Delusion, PublicAffairs.
 • Özbük, M. Y. & Öz, Y. (2017). Türkiye’de Yayınlanmış Olan Kamu Spotlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi, Business and Economics Research Journal, 8(3), 575-589.
 • Özdemir, M. Ç. (2017). Bütüncül sosyal politika modeli, Türk Dünyası Araştırmaları, 117(230), 27-44.
 • Öztürk, İ. D. & Sabırcan, F. (2020). Sağlık İletişiminde Kamu Spotu Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme “Sen De Başarabilirsin” Kamu Spotu Örneği, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(1), 34-51.
 • Peak, H.J., Hove, T., Jeong, H.J. & Kim M. (2011). Peer or expert?: The persuasive impact of YouTube public service announcement producers, International Journal of Advertising, (30)1, 161-188.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK). (2022). Öncelikli Yayın Mevzuatı https://www.rtuk.gov.tr/oncelikli-yayin-mevzuati/3793, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK). Resmi Youtube Hesabı (2022-a). https://www.youtube.com/channel/UCFseG8cJCuEANMlUs3ZAyRw/videos, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-b). Türkiye Kanserle Savaş Derneği/Kamu Spotu- 2, https://www.youtube.com/watch?v=JLXm5oDK4YI, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-c). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ÇŞB Sıfır Atık Kamu Spotu, https://www.youtube.com/watch?v=4LeDLO-ZjSE, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-d). Tarım ve Orman Bakanlığı (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)/TOB Coğrafi İşaretler Öncelikli Yayın, https://www.youtube.com/watch?v=JLXm5oDK4YI, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-e). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)/UNDP Extinction Kamu Spotu-5., https://www.youtube.com/watch?v=2OeJqqSKrYw, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-f). Tarım ve Orman Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü)/Öncelikli Yayın-1. https://www.youtube.com/watch?v=-fxMs9YnV5g, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-f). Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği/KACOD Kamu Spotu. https://www.youtube.com/watch?v=kZwENv9YPLM, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Thompson, J. B. (2008), Medya ve Modernite, Kırmızı Yayınları.
 • Wassenhoven, L. (1976). Socio‐political aspects of housing, International Journal of Environmental Studies, (9)1, 37-48.
 • Yavaşgel, E. (2014). İletişimin sosyo-politiği, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yıldırım, B. (2015). “İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle”, İçerik Çözümlemesi Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanları ve Aşamaları, Ed. Besim Yıldırım, Konya, Literatürk Academia.
 • Yıldırım, E. (2020). Kamu spotlarında çekicilik ve örnek spot çözümlemeleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ), 2(3), 177-188.

2021 Kamu Spotları Çerçevesinde Türkiye’nin Sosyo-Politik Durumuna Yönelik İnceleme

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 44 - 54, 28.06.2022
https://doi.org/10.54089/ecider.1107356

Öz

Bu çalışmada; sosyal, toplumsal ve politik süreçler açısından devlet kurum ve kuruluşlarıyla STK’ların 2021 yılında Türkiye’de yayınladığı 195 adet kamu spotu incelenmiştir. Bu çerçevede ele alınan konular belirlenerek Türkiye’nin genel sorunlarına yönelik çıkarımlar yapılmıştır. Devletler, sosyal sorunlar veya gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek, tutum ve davranış değişikliğini sağlamak ve ikna etmek için politikalar geliştirmektedir. Kitle iletişim araçlarının geniş kitlelere ulaşması sebebiyle medya etkili bir araç hâline gelmiştir. Bu amaçlar çerçevesinde kitlelere ulaşmak, kötü durumları önlemek, halkı eğitmek veya belirli amaçlar için maddi yardımlar toplanması gibi sebeplerle devlete ait kurum ve kuruluşlar ile STK’lar kamu spotları yapmaktadır. Bu çalışmada kamu spotları içerik analizi yöntemlerinden olan kategorisel ve frekans analizi metotlarıyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda 2021 yılında; devlete ait kurum ve kuruluşları tarafından daha sık kamu spotuna başvurulduğu, sağlık alanında daha fazla çalışma yapıldığı, gerçek olayların daha fazla kullanıldığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aytekin, H. (2016). Görsel-İşitsel Medyada Sağlık - Güvenlik Halleri: Tartışılması Gereken Bir Alan Olarak Kamu Spotu, Selçuk İletişim Dergisi, 9(3), 249-275.
 • Bilgiç, B. (2016). Türkiye’de Kamu Spotu Oluşum Süreci ve Yayın Politikaları, İletişim Çalışmaları Dergisi, 1(2), 25-61.
 • Bilgin, N. (2014). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Boğaziçi Üniversitesi. (2014). Türkiye’de Sosyal Politika: İlkeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sosyal Politika Forumu, 1-24., Erişim Tarihi: 01.03.2022
 • Bütün, M., Selçuk, M., Akadal, E. & Gülseçen, S. (2018). Kamu spotlarının etkililiği üzerine bir araştırma, Selçuk İletişim Dergisi, 11(2), 273-291.
 • Cury, I. (2011). Commercials and public service announcements, Directing and Producing for Television, 191-204.
 • Çiftçi, D. & Agocuk, P. (2021). Kamu Spotlarında Sosyal Pazarlama ve İkna: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Üzerine Bir İnceleme, Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, İlkbahar, 34-55.
 • Habermas, J. (1997), Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları.
 • Habermas, J. (2005). Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayınları.
 • Marketing Türkiye. (2022). Türkiye’deki reklamların cinsiyeti de sesi de erkek… https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/turkiyedeki-reklamlarin-cinsiyeti-de-sesi-de-erkek/, Erişim Tarihi: 03.03.2022
 • Morozov, E. (2011), The Net Delusion, PublicAffairs.
 • Özbük, M. Y. & Öz, Y. (2017). Türkiye’de Yayınlanmış Olan Kamu Spotlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi, Business and Economics Research Journal, 8(3), 575-589.
 • Özdemir, M. Ç. (2017). Bütüncül sosyal politika modeli, Türk Dünyası Araştırmaları, 117(230), 27-44.
 • Öztürk, İ. D. & Sabırcan, F. (2020). Sağlık İletişiminde Kamu Spotu Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme “Sen De Başarabilirsin” Kamu Spotu Örneği, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 1(1), 34-51.
 • Peak, H.J., Hove, T., Jeong, H.J. & Kim M. (2011). Peer or expert?: The persuasive impact of YouTube public service announcement producers, International Journal of Advertising, (30)1, 161-188.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK). (2022). Öncelikli Yayın Mevzuatı https://www.rtuk.gov.tr/oncelikli-yayin-mevzuati/3793, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK). Resmi Youtube Hesabı (2022-a). https://www.youtube.com/channel/UCFseG8cJCuEANMlUs3ZAyRw/videos, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-b). Türkiye Kanserle Savaş Derneği/Kamu Spotu- 2, https://www.youtube.com/watch?v=JLXm5oDK4YI, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-c). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ÇŞB Sıfır Atık Kamu Spotu, https://www.youtube.com/watch?v=4LeDLO-ZjSE, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-d). Tarım ve Orman Bakanlığı (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)/TOB Coğrafi İşaretler Öncelikli Yayın, https://www.youtube.com/watch?v=JLXm5oDK4YI, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-e). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)/UNDP Extinction Kamu Spotu-5., https://www.youtube.com/watch?v=2OeJqqSKrYw, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-f). Tarım ve Orman Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü)/Öncelikli Yayın-1. https://www.youtube.com/watch?v=-fxMs9YnV5g, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) Resmî Youtube Hesabı (2022-f). Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği/KACOD Kamu Spotu. https://www.youtube.com/watch?v=kZwENv9YPLM, Erişim Tarihi: 05.03.2022
 • Thompson, J. B. (2008), Medya ve Modernite, Kırmızı Yayınları.
 • Wassenhoven, L. (1976). Socio‐political aspects of housing, International Journal of Environmental Studies, (9)1, 37-48.
 • Yavaşgel, E. (2014). İletişimin sosyo-politiği, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yıldırım, B. (2015). “İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle”, İçerik Çözümlemesi Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanları ve Aşamaları, Ed. Besim Yıldırım, Konya, Literatürk Academia.
 • Yıldırım, E. (2020). Kamu spotlarında çekicilik ve örnek spot çözümlemeleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ), 2(3), 177-188.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halkla İlişkiler, İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Can TOKMAK> (Sorumlu Yazar)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8441-8716
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür Tabloların kodlanması kısmındaki değerli katkıları ve zaman ayırdıkları için Sayın Yasemin Tokmak & Sayın Ferhat Çakıröz'e sonsuz teşekkürler.
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 22 Nisan 2022
Kabul Tarihi 24 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tokmak, M. C. (2022). 2021 Kamu Spotları Çerçevesinde Türkiye’nin Sosyo-Politik Durumuna Yönelik İnceleme . Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi , 4 (1) , 44-54 . DOI: 10.54089/ecider.1107356