Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversitelerin Yeni Medya Bölümlerinin Endüstri 4.0 Bağlamında Teknolojik Formasyon Açısından İncelenmesi

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 128 - 141, 31.12.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1397415

Abstract

Eğitim, elli yıl önce müfredatla ve sadece okullarla sınırlanmışken günümüzde hayat boyu öğrenme ile süreklilik arz eden bir konu haline gelmiştir. 1. sanayi devrimi döneminde eğitim sınıfın ortalamasına göre planlanırken günümüzde ise kişiselleştirilmiş ve her öğrenciye özel eğitim verilmesi planlanmaktadır. İş yapma şekillerinin değişmesi ve sanayi 4.0 ile birlikte artık “bilmek” yetmemekte “uygulamak” ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla gerek ilk ve orta öğrenim gerekse üniversite öğreniminde bugünün iş yapma biçimlerine uygun bir müfredat hazırlanması hâsıl olmuştur. Çünkü gelecekte medya endüstrisi, endüstri 4.0 ile bağlantılı olarak sadece bilen değil uygulayabilen bireyleri istihdam edecektir.
Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitelerin çeşitli fakültelerinde yer alan yeni medya ve iletişim bölümlerinin müfredatları teknolojik formasyon açısından incelenerek müfredattaki derslerin teorik ve uygulamalı dersler yönünden araştırılması hedeflenmiştir. İletişim fakülteleri içinde yer alan gazetecilik ve radyo televizyon sinema bölümleri yıllardır eğitim verirken yeni medya bölümü, mazisi diğerleri kadar eski olmayan ve uygulamalı derslerin fazla olması beklenen bir bölümdür. Çalışmada yeni medya bölümü bu sebeple seçilmiştir.
Makalede öncelikle Türkiye’de üniversitelerin çeşitli fakültelerindeki yeni medya ya da yeni medya ve iletişim bölümlerinin dökümü yapılmıştır. Örneklem, 7 farklı ilden birer örneklem almak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre devlet ve vakıf üniversiteleri bağlamında vakıf üniversiteleri lehine bir dengesizlik gözlemlenmektedir. Uygulamalı derslerin yapıldığı atölye, laboratuvar ve stüdyo olanakları üniversiteler arasında oldukça farklılık göstermektedir.

Ethical Statement

Bu çalışma bilimsel etik ilkeleri gözetilerek yapılmıştır.

Supporting Institution

Destekleyen bir kurum bulunmamaktadır.

Thanks

---

References

 • Alkayış, A. (2021). Eğitim felsefesi perspektifinden dijitalleşme ve eğitim 4.0. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (21), s. 221-237.
 • Ankara Bilim Üniversitesi. (2023a). Misyon ve Vizyon. https://ankarabilim.edu.tr/yeni-medya-ve-iletisimbolumu/hakkimizda/vizyon-ve-misyon.
 • Ankara Bilim Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya ve İletişim Bölümü Müfredat El Kitabı. https://ankarabilim.edu.tr/yenimedya-ve-iletisim-bolumu/akademik/mufredat-el-kitabi.
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi. (2023a). Yeni Medya ve İletişim Bölümü Misyon ve Vizyon. https://ubf. bandirma.edu.tr/tr/medya/Sayfa/Goster/Misyon--Vizyon-14295.
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya Bölümü Bologna Bilgileri. https://obs.bandirma.edu.tr /oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5262.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. (…). Toplum 5.0. https://btk.gov.tr/uploads/pages/arastirmaraporlari/toplum-5-0-arastirma-raporu.pdf.
 • Cengiz, S. A. (2019). Endüstri 4.0 sürecinin eğitim sistemine yansımaları; Türkiye örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi.
 • Chaplin, C. (Yönetmen). (1936). Modern zamanlar [Modern Times] [Film]. United Artists.
 • Çetin, E. (2021). Endüstriyel dönüşüm süreci ve stratejik insan kaynakları dönüşümünün ilişkisi. International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7 (42), s. 1291-1302.
 • Davutoğlu, N. A. (2020). Üçüncü ve dördüncü sanayi devrimleri arasındaki temel ve sistematik farklılıkların determinist bir yaklaşımla analizi. Management and Political Sciences Review, 2 (1), s. 176-194
 • Demirel, G. (2022). Yükseköğretimde girişimcilik eğitiminin endüstri 4.0’a adaptasyonu: Türkiye örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi.
 • Doğanay, L. (2019). Üretim hattında işletim optimizasyonu yapılarak enerji verimliliğinin arttırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Drucker, P. (1999). 21. Yüzyıl için yönetim tartışmaları. (İ. Bahçıvangil ve G. Gorbon, Çev.) Epsilon Yayınları.
 • Eğilmez, M. (2017, 8 Mayıs). Endüstri 4.0. Kendime yazılar. https://mahfiegilmez.com/2017/05/endustri-40.html
 • Engels, F. (1997). İngiltere’de emekçi sınıfın durumu. Sol Yayınları.
 • Fıccı & Roland Berger. (2016). Skill development for Industry 4.0. https://globalskillsummit.com/whitepaper-summary.pdf.
 • Florida, R. (2002). The rise of creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books.
 • Gelen, İ. & Demircioğlu, H. (2020). Endüstri 4.0 ve toplum 5.0 bağlamında: Eğitim 4.0. Academic Social Resources Journal, 5 (17), s. 495-512.
 • Genç, Y. (2003). Endüstri dönemi okul fabrika ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 5(1-2), s. 13-22. Gezgüç, A. (2009, Kasım). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: Koç holding’den bir çözüm adımı olarak “meslek lisesi memleket meseleri” projesi, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler. Antalya.
 • Giddens, A. ve Sutton, P. W. (2020). Sosyolojide temel kavramlar. Phoenix Yayınları.
 • Gürses, L. (2023). (2023, 3 Nisan). Ekonomi dünyası: Bizi kurtaracak olan ileri teknoloji ama bu kafayla yatırım almak zor. Gazete Duvar. https://gazeteduvar.com.tr/ekonomidunyasi-bizi-kurtaracak-olan-yuksek-teknoloji-ama-bukafayla-yatirim-almak-zor-haber-1611331.
 • Harari, Y. N. (2016). Hayvanlardan tanrılara sapiens. Kolektif Yayınları. İstanbul Kültür Üniversitesi. (2023a). Misyon ve Vizyon. https://ymi.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/misyon-vizyon.
 • İstanbul Kültür Üniversitesi. (2023b). Program Ders Planı. https://akademikpaket.iku.edu.tr/TR/ects_bolum.php?m=1 &p=125&f=5&r=0&ects=ders.
 • İstanbul Kültür Üniversitesi. (2023c). İstanbul Kültür Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Laboratuvarları. https://ymi.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/istanbul-kulturuniversitesi-yeni-medya-ve-iletisim-bolumu-laboratuvarlari.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. (2023a). Yeni Medya Bölümü. https://kmu.edu.tr/ubyo/sayfa/3464/yeni-medyabolumu/tr.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya Bölümü Bilgi Paketi. https://obs.kmu.edu.tr/oibs /bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=24 &curSunit=12555.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. (2023c). Ders İçerikleri. https://obs.kmu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&c urOp=showPac&curUnit=24&curSunit=12555#.
 • Karip, E. (2016, 9 Haziran). Dördüncü Sanayi Devrimi ve Eğitim. Tedmem. https://tedmem.org/yazilar-detay/dorduncusanayi-devrimi-ve-egitim. Kışlalı, A. T. (1993). Siyasal çatışma ve uzlaşma. İmge Kitabevi.
 • Kiaulehn, W. (1971). Demir melekler, makinanın doğuşu, tarihi ve kudreti. Remzi Kitabevi.
 • Kirman, Y. (2016, 25 Eylül). Çocuklarımız geleceğin iş hayatına hazır mı?. Yeşim Kirman. https://yesimkirman.com/2016 /09/25/cocuklarimiz-gelecegin-is-hayatina-hazir-mi/.
 • Kubrick, S. (Yönetmen). (1968). 2001: Bir uzay macerası [2001: A Space Odyssey] [Film]. Metro-Goldwyn-Mayer.
 • Lang, F. (Yönetmen). (1927). Metropolis [Metroplis] [Film]. Paramount Pictures.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2019). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi. https://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/261 32150_egitimdeartirilmisgerceklikuygulamalarinindegerlen dirilmesi.pdf.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Tasarım Beceri Atölyelerine Benzeyen Ulusal ve Uluslararası Yenilikçi Öğrenme Ortamlarını Araştırma Çalışması Raporu. https://ogmprojeler.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_0 5/26215034_TBA_ornekleri.pdf.
 • Moraes, E.C. & Lepikson, H. A. (2017, Ekim). Industry 4.0 and its impacts on society, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Bogota, Colombia.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (2018). Programme For Internatioanl Students Assessment (PISA) Results From PISA 2018. https://oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_TUR.pdf
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (2022). PISA 2022 Creative Thinking. https://oecd.org/pisa/innovation/creative-thinking/ Ozankaya, O. (1995). Temel toplumbilim terimleri sözlüğü. Cem Yayınevi.
 • Özkalp, E. (2008). Sosyolojiye giriş. Ekin Yayınları.
 • Öztemel, E. (2018). Eğitimde yeni yönelimlerin değerlendirilmesi ve eğitim 4.0. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1 (1), s. 25-30.
 • Santos, B., Santos F. & Lima T.M. (2018, Temmuz). Industry 4.0: An overview, Proceedings of the World Congress on Engineering. London,
 • U.K. Sarılar, E. (2023). Endüstri 4.0’ın yükseköğretim alanı üzerindeki etkisine ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Selçuk, G. (2011). Fordist birikim rejimi ve kitle kültürü. Journal of Yaşar University, 24 (6), s. 4130-4152.
 • Şen, G. (2019). Yeni ekonomi çerçevesinde çalışma hayatında yaşanan dönüşümler [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
 • (TÜBİTAK). (2017). Yeni sanayi devrimi akıllı üretim sistemleri teknoloji yol haritası. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_ uretim_sistemleri_tyh_v2-03ocak2017.pdf. Türkiye
 • Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi. (2023). Chatbot Uygulamaları ve ChatGPT Örneği. https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/21.Chatbo t-Uygulamas%C4%B1-ve-ChatGPT-%C3%96rne%C4%9FiDe%C4%9Ferlendirme-Raporu.pdf.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2022a). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. https://data.tuik. gov.tr/Bulten/Index?p=Girisimlerde-Bilisim-TeknolojileriKullanim-Arastirmasi-2022-45585. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2022b). Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten /Index?p=Arastirma-Gelistirme-Faaliyetleri-Arastirmasi2022-49408.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2023). Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2023. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=DisTicaret-Istatistikleri-Eylul-2023-49627.
 • Uşak Üniversitesi. (2023a). Yeni Medya ve İletişim Bölümü. https://yenimedya.usak.edu.tr/sayfa/2082.
 • Uşak Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya ve İletişim Bölümü Bologna Bilgileri. https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna /index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=6&curSunit =1625#.
 • Vonnegut, K. (2018). Otomatik Piyano. April Yayınları.
 • World Economic Forum. (2023). The Future of Jobs Report 2023. https://weforum.org/publications/the-future-of-jobsreport-2023/digest/.
 • Yalova Üniversitesi. (2023a). Misyon ve Vizyon. https://yenimedyaveiletisim.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/m isyon-ve-vizyon.
 • Yalova Üniversitesi. (2023b). Ders Planı. https://yenimedya veiletisim.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/ders-plani.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023a). Misyon ve Vizyon. https://newmedia.yasar.edu.tr/vizyon-ve-misyon/.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya ve İletişim Dersler. https://obs.yasar.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?la ng=tr&curSunit=401174.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023c). 2023 Müfredat Değişikliği Öğrenci Görüşleri Anketi Raporu. https://newmedia.yasar.edu.tr/ raporlar/.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023d). 2022 KİDR. https://newmedia. yasar.edu.tr/raporlar/.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023e). Medya Merkezi Müdürlüğü. https://medyamerkezi.yasar.edu.tr/. Yazıcı, E. & Düzkaya, H. (2016). Endüstri devriminde dördüncü dalga ve eğitim: Türkiye dördüncü dalga endüstri devrimine hazır mı?. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 7(13), s. 49-88.
 • Yükseköğretim Kurumu Lisans Atlası. (2023). Yeni Medya ve İletişim Programı Bulunan Tüm Üniversiteler. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=19084.
 • Yükseköğretim Kurumu Meslek Atlası. (2022). Yükseköğretim Kontenjan, Tercih ve Yerleşme İstatistikleri (2022 YKS). https://yokatlas.yok.gov.tr/meslek-lisans.php?b=10110.

Examination of New Media Departments of Universities in terms of Technological Formation in the Context of Industry 4.0

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 128 - 141, 31.12.2023
https://doi.org/10.54089/ecider.1397415

Abstract

Fifty years ago, education was limited to curricula and schools, whereas today it is expected to be a lifelong subject with lifelong learning. During the 1st industrial revolution, education was planned according to the average of the class, whereas today it is planned to provide personalized and special education for each student. With the change in the way of doing business and Industry 4.0, "knowing" is no longer enough, but "applying" comes to the fore. Therefore, it has become necessary to prepare a curriculum suitable for today's ways of doing business in both primary and secondary education and also university education. In the future, the media industry will employ individuals who not only know but also can apply in connection with industry 4.0.
This study aims to examine the curricula of new media departments in various faculties of universities in Türkiye in terms of technological formation and to investigate the courses in the curriculum in terms of theoretical and practical amenities and services. While journalism and radio, television and cinema departments within the faculties of communication have been providing education for years, the new media department is a department that is not as old as the others and is expected to have more applied courses. The new media department was chosen for this reason.
In the article, firstly, a breakdown of new media or new media and communication departments in various faculties of universities in Turkey was made and the sampling was carried out by taking a sample from 7 different provinces. According to the research results: There is an imbalance in favor of foundation universities in the context of state and foundation universities. Workshop, laboratory and studio facilities where applied courses are held vary greatly between universities.

References

 • Alkayış, A. (2021). Eğitim felsefesi perspektifinden dijitalleşme ve eğitim 4.0. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (21), s. 221-237.
 • Ankara Bilim Üniversitesi. (2023a). Misyon ve Vizyon. https://ankarabilim.edu.tr/yeni-medya-ve-iletisimbolumu/hakkimizda/vizyon-ve-misyon.
 • Ankara Bilim Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya ve İletişim Bölümü Müfredat El Kitabı. https://ankarabilim.edu.tr/yenimedya-ve-iletisim-bolumu/akademik/mufredat-el-kitabi.
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi. (2023a). Yeni Medya ve İletişim Bölümü Misyon ve Vizyon. https://ubf. bandirma.edu.tr/tr/medya/Sayfa/Goster/Misyon--Vizyon-14295.
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya Bölümü Bologna Bilgileri. https://obs.bandirma.edu.tr /oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5262.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. (…). Toplum 5.0. https://btk.gov.tr/uploads/pages/arastirmaraporlari/toplum-5-0-arastirma-raporu.pdf.
 • Cengiz, S. A. (2019). Endüstri 4.0 sürecinin eğitim sistemine yansımaları; Türkiye örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi.
 • Chaplin, C. (Yönetmen). (1936). Modern zamanlar [Modern Times] [Film]. United Artists.
 • Çetin, E. (2021). Endüstriyel dönüşüm süreci ve stratejik insan kaynakları dönüşümünün ilişkisi. International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7 (42), s. 1291-1302.
 • Davutoğlu, N. A. (2020). Üçüncü ve dördüncü sanayi devrimleri arasındaki temel ve sistematik farklılıkların determinist bir yaklaşımla analizi. Management and Political Sciences Review, 2 (1), s. 176-194
 • Demirel, G. (2022). Yükseköğretimde girişimcilik eğitiminin endüstri 4.0’a adaptasyonu: Türkiye örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi.
 • Doğanay, L. (2019). Üretim hattında işletim optimizasyonu yapılarak enerji verimliliğinin arttırılması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Drucker, P. (1999). 21. Yüzyıl için yönetim tartışmaları. (İ. Bahçıvangil ve G. Gorbon, Çev.) Epsilon Yayınları.
 • Eğilmez, M. (2017, 8 Mayıs). Endüstri 4.0. Kendime yazılar. https://mahfiegilmez.com/2017/05/endustri-40.html
 • Engels, F. (1997). İngiltere’de emekçi sınıfın durumu. Sol Yayınları.
 • Fıccı & Roland Berger. (2016). Skill development for Industry 4.0. https://globalskillsummit.com/whitepaper-summary.pdf.
 • Florida, R. (2002). The rise of creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books.
 • Gelen, İ. & Demircioğlu, H. (2020). Endüstri 4.0 ve toplum 5.0 bağlamında: Eğitim 4.0. Academic Social Resources Journal, 5 (17), s. 495-512.
 • Genç, Y. (2003). Endüstri dönemi okul fabrika ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 5(1-2), s. 13-22. Gezgüç, A. (2009, Kasım). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: Koç holding’den bir çözüm adımı olarak “meslek lisesi memleket meseleri” projesi, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler. Antalya.
 • Giddens, A. ve Sutton, P. W. (2020). Sosyolojide temel kavramlar. Phoenix Yayınları.
 • Gürses, L. (2023). (2023, 3 Nisan). Ekonomi dünyası: Bizi kurtaracak olan ileri teknoloji ama bu kafayla yatırım almak zor. Gazete Duvar. https://gazeteduvar.com.tr/ekonomidunyasi-bizi-kurtaracak-olan-yuksek-teknoloji-ama-bukafayla-yatirim-almak-zor-haber-1611331.
 • Harari, Y. N. (2016). Hayvanlardan tanrılara sapiens. Kolektif Yayınları. İstanbul Kültür Üniversitesi. (2023a). Misyon ve Vizyon. https://ymi.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/misyon-vizyon.
 • İstanbul Kültür Üniversitesi. (2023b). Program Ders Planı. https://akademikpaket.iku.edu.tr/TR/ects_bolum.php?m=1 &p=125&f=5&r=0&ects=ders.
 • İstanbul Kültür Üniversitesi. (2023c). İstanbul Kültür Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Laboratuvarları. https://ymi.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/istanbul-kulturuniversitesi-yeni-medya-ve-iletisim-bolumu-laboratuvarlari.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. (2023a). Yeni Medya Bölümü. https://kmu.edu.tr/ubyo/sayfa/3464/yeni-medyabolumu/tr.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya Bölümü Bilgi Paketi. https://obs.kmu.edu.tr/oibs /bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=24 &curSunit=12555.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. (2023c). Ders İçerikleri. https://obs.kmu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&c urOp=showPac&curUnit=24&curSunit=12555#.
 • Karip, E. (2016, 9 Haziran). Dördüncü Sanayi Devrimi ve Eğitim. Tedmem. https://tedmem.org/yazilar-detay/dorduncusanayi-devrimi-ve-egitim. Kışlalı, A. T. (1993). Siyasal çatışma ve uzlaşma. İmge Kitabevi.
 • Kiaulehn, W. (1971). Demir melekler, makinanın doğuşu, tarihi ve kudreti. Remzi Kitabevi.
 • Kirman, Y. (2016, 25 Eylül). Çocuklarımız geleceğin iş hayatına hazır mı?. Yeşim Kirman. https://yesimkirman.com/2016 /09/25/cocuklarimiz-gelecegin-is-hayatina-hazir-mi/.
 • Kubrick, S. (Yönetmen). (1968). 2001: Bir uzay macerası [2001: A Space Odyssey] [Film]. Metro-Goldwyn-Mayer.
 • Lang, F. (Yönetmen). (1927). Metropolis [Metroplis] [Film]. Paramount Pictures.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. (2019). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi. https://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/261 32150_egitimdeartirilmisgerceklikuygulamalarinindegerlen dirilmesi.pdf.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Tasarım Beceri Atölyelerine Benzeyen Ulusal ve Uluslararası Yenilikçi Öğrenme Ortamlarını Araştırma Çalışması Raporu. https://ogmprojeler.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_0 5/26215034_TBA_ornekleri.pdf.
 • Moraes, E.C. & Lepikson, H. A. (2017, Ekim). Industry 4.0 and its impacts on society, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Bogota, Colombia.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (2018). Programme For Internatioanl Students Assessment (PISA) Results From PISA 2018. https://oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_TUR.pdf
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (2022). PISA 2022 Creative Thinking. https://oecd.org/pisa/innovation/creative-thinking/ Ozankaya, O. (1995). Temel toplumbilim terimleri sözlüğü. Cem Yayınevi.
 • Özkalp, E. (2008). Sosyolojiye giriş. Ekin Yayınları.
 • Öztemel, E. (2018). Eğitimde yeni yönelimlerin değerlendirilmesi ve eğitim 4.0. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1 (1), s. 25-30.
 • Santos, B., Santos F. & Lima T.M. (2018, Temmuz). Industry 4.0: An overview, Proceedings of the World Congress on Engineering. London,
 • U.K. Sarılar, E. (2023). Endüstri 4.0’ın yükseköğretim alanı üzerindeki etkisine ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Selçuk, G. (2011). Fordist birikim rejimi ve kitle kültürü. Journal of Yaşar University, 24 (6), s. 4130-4152.
 • Şen, G. (2019). Yeni ekonomi çerçevesinde çalışma hayatında yaşanan dönüşümler [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
 • (TÜBİTAK). (2017). Yeni sanayi devrimi akıllı üretim sistemleri teknoloji yol haritası. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_ uretim_sistemleri_tyh_v2-03ocak2017.pdf. Türkiye
 • Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi. (2023). Chatbot Uygulamaları ve ChatGPT Örneği. https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/21.Chatbo t-Uygulamas%C4%B1-ve-ChatGPT-%C3%96rne%C4%9FiDe%C4%9Ferlendirme-Raporu.pdf.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2022a). Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. https://data.tuik. gov.tr/Bulten/Index?p=Girisimlerde-Bilisim-TeknolojileriKullanim-Arastirmasi-2022-45585. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2022b). Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten /Index?p=Arastirma-Gelistirme-Faaliyetleri-Arastirmasi2022-49408.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2023). Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2023. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=DisTicaret-Istatistikleri-Eylul-2023-49627.
 • Uşak Üniversitesi. (2023a). Yeni Medya ve İletişim Bölümü. https://yenimedya.usak.edu.tr/sayfa/2082.
 • Uşak Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya ve İletişim Bölümü Bologna Bilgileri. https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna /index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=6&curSunit =1625#.
 • Vonnegut, K. (2018). Otomatik Piyano. April Yayınları.
 • World Economic Forum. (2023). The Future of Jobs Report 2023. https://weforum.org/publications/the-future-of-jobsreport-2023/digest/.
 • Yalova Üniversitesi. (2023a). Misyon ve Vizyon. https://yenimedyaveiletisim.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/m isyon-ve-vizyon.
 • Yalova Üniversitesi. (2023b). Ders Planı. https://yenimedya veiletisim.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/ders-plani.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023a). Misyon ve Vizyon. https://newmedia.yasar.edu.tr/vizyon-ve-misyon/.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023b). Yeni Medya ve İletişim Dersler. https://obs.yasar.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?la ng=tr&curSunit=401174.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023c). 2023 Müfredat Değişikliği Öğrenci Görüşleri Anketi Raporu. https://newmedia.yasar.edu.tr/ raporlar/.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023d). 2022 KİDR. https://newmedia. yasar.edu.tr/raporlar/.
 • Yaşar Üniversitesi. (2023e). Medya Merkezi Müdürlüğü. https://medyamerkezi.yasar.edu.tr/. Yazıcı, E. & Düzkaya, H. (2016). Endüstri devriminde dördüncü dalga ve eğitim: Türkiye dördüncü dalga endüstri devrimine hazır mı?. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 7(13), s. 49-88.
 • Yükseköğretim Kurumu Lisans Atlası. (2023). Yeni Medya ve İletişim Programı Bulunan Tüm Üniversiteler. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=19084.
 • Yükseköğretim Kurumu Meslek Atlası. (2022). Yükseköğretim Kontenjan, Tercih ve Yerleşme İstatistikleri (2022 YKS). https://yokatlas.yok.gov.tr/meslek-lisans.php?b=10110.
There are 60 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication Studies
Journal Section Articles
Authors

Tüba Karahisar 0000-0002-9952-8977

Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 28, 2023
Acceptance Date December 17, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Karahisar, T. (2023). Üniversitelerin Yeni Medya Bölümlerinin Endüstri 4.0 Bağlamında Teknolojik Formasyon Açısından İncelenmesi. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 5(2), 128-141. https://doi.org/10.54089/ecider.1397415