Yazım Kuralları

Dergi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli, hakemli ulusal elektronik bir dergidir.


Dergide, iletişim ve sosyal bilimlerle ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalara yer verilmektedir. Çalışmaların bilimsel gerçeklik ile yazılmış olması, bilimsel alanlara katkıda bulunacak nitelikte olması, alanlardaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişmiş bir dile sahip olması ön planda tutulur. Ayrıca araştırmalar; tarama, araştırma, bildiriden geliştirme gibi niteliklerden birine sahip olmalıdır.


Derginin yazım kurallarına uymayan, dipnotsuz, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem süreci başlatılmaz.


Dergiye gönderilen makalelerdeki alıntılar, referanslar ve kaynakça Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan APA 7 Yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.


Hakem sürecinde öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle gizlenir ve hiçbir şekilde taraflara açıklanmaz. Hakem kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. Disiplinler arası nitelikli yazıların hakemleri, ilgili alanlara göre belirlenir.


Her yazıya, yazının alanına göre ilk aşamada iki kör hakem tayin edilir. Hakem raporlarının birinin “Yayınlanamaz” diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda yazıya üçüncü hakem tayin edilir. Üçüncü hakem raporunun “Yayınlanabilir” ya da “Düzeltilerek Yayınlanabilir” olması durumunda hakem ve editörün düzeltme talepleri yazara gönderilir. Ancak üçüncü hakem raporunun da “Yayınlanamaz” olması durumunda yazı yayınlanamaz ve bu yazara bildirilir.


Hakemler, çalışmaları değerlendirirken aşağıdaki unsurları göz önüne alarak çalışmaları incelemektedirler:


Çalışmaya ait Türkçe ve İngilizce başlık makaleyi yansıtıyor mu?


Makaleye ait her iki dildeki özetler, makaleyi kısaca anlatıyor mu?


Anahtar kelimeler yeterli ve makaleyi tanımlayıcı nitelikte mi?


Makalenin iletişim bilimi ve sosyal bilimler veya bunların uygulanmasına katkısı var mı?


Makalenin amacı, hipotezleri, kapsamı ve yöntemi çalışma için yeterli mi?


Makalede kullanılan dil ve ifadeler yeterli mi?


Varsa şekil ve şekil altı yazılar (tablolar dahil) yeterli midir?


Sonuç bölümü makaleyi yeterince özetlemekte midir?


Kaynaklar konu ile ilgili mi?


Kaynaklar makale için yeterli mi?


Yazarların, istenen düzeltmelere titizlikle ve hızla uymaları, yazının son şeklinin düzeltilmiş haliyle dergi mail adresine ya da dergi sistemine 15 gün içinde göndermeleri beklenir.

Düzeltmelere yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen süre içerisinde düzeltilmiş olarak gönderilmeyen yazılar, yayınlanacak yazılar listesine alınmaz.

Yazıların dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan yazılar yayınlansalar dahi yayınlanacaklar listesinden çıkarılıp yazara bilgi verilir.

Akademik açıdan alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler; başka dergi ya da yayın organında yayınlanmamış olması, makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilir ve hakem sürecine dahil edilir.

Yazılar, MS Word programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,15 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfaların üst, alt, sol ve sağ taraflarından 2,50 cm’lik boşluklar olmalıdır. Yazılar makale boyutunda ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır. Paragraflar 1,25 cm girintili olmalıdır. Yazılarda Türkçe ve İngilizce özet ve başlık yer almalıdır.


Türkçe özetler 100-150 kelime aralığında olmalı, İngilizce özette ise 100-150 kelime aralığı şartı aranmamaktadır. 5 ile 7 kelimeden oluşan anahtar sözcükler özetlerin altında yer almalıdır. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.

Ayrıca 300-750 kelime aralığında İngilizce genişletilmiş özet (extended abstract) çalışmaya eklenmelidir.


Yazar adı ya da adları, başlık altında yer almalıdır. Yazarın adına iliştirilen dipnot ile ayrıca, yazarın akademik unvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu ve e-posta adresi de verilmelidir.


Yazıların yayınlanması konusunda son karar Yayın Kurulu’na aittir. Yayın Kurulu’nun yazı hakkındaki değerlendirmesi, yazar/yazarlara en kısa sürede hakem raporlarıyla birlikte iletilir.


Yazıların içeriğine dair tüm yasal sorumluluk yazar/yazarlara aittir.


Yayın Kurulu tarafından yayınlanmaya uygun bulunan yazıların telif hakkı dergiye aittir, başka bir yerde yayınlanamaz. Yazar/yazarlara telif ücreti ödenmez.


Yazar/Yazarlar ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar. Dergi bu anlayışla, tam metin olarak Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette yayınlanır.


Dergiye iletilecek yazılar dergipark üzerinden https://dergipark.org.tr/ecider adresinden gönderilir.